Den registrerades rättigheter

Alla registrerade har rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig.

Nedan följer en kort beskrivning av vilka rättigheter du som registrerad har

Rätt till insyn och registerutdrag
Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Detta innebär att Bjurholms kommun på begäran måste kunna tillhandahålla dessa uppgifter till den registrerade. Detta kallar vi registerutdrag.

Rätt till ändring
Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Vissa registerlagstiftningar detaljerar hur denna rättighet ska tillämpas, personuppgifter som behandlas i enlighet med viss lagstiftning får till exempel endast justeras under vissa förutsättningar.

Rätt till radering, rätten att bli bortglömd
Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen vilar på kan den registrerade även ha rätt till radering av sina personuppgifter. Rättigheten har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Rätt till begränsning
Beroende på omständigheter i det enskilda fallet kan den registrerade ha rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas till endast lagring under den tid det tar att utreda en invändning från den registrerade.

Rätt till dataportabilitet
Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och på vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på har den registrerade i vissa fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som möjliggör överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Rättigheten har begränsad tillämpning inom kommuner eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Återkallande av samtycke
Om den rättsliga grunden för en behandling av personuppgifter är ett samtycke från den registrerade så har denne rätt att återkalla samtycket. Ett återkallande av samtycket påverkar dock inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.

Invända mot behandling
Om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på berättigat intresse (intresseavvägning) eller allmänt intresse har registrerade under vissa förutsättningar rätt att invända mot hur dennes personuppgifter behandlas.

Rätt att lämna klagomål till Integritetskyddsmyndigheten (tillsynsmyndighet)
Den registrerade har alltid rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten med klagomål om denne inte är nöjd med hur Bjurholms kommun hanterar den registrerades personuppgifter. Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.