Kommunstyrelsens verksamheter

Förvaltningsschef Jimmy Johansson, kommunchef, tfn 0932-140 01

Kommunens ledande tjänsteman för kommunens verksamheter och förvaltningschefernas chef med det yttersta ansvaret för kommunens verksamhetsresultat. Han har ledningsgruppen till hjälp för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. I ledningsgruppen ingår förutom kommunchef även skol-, social-, ekonomichef och personalstrateg.

Organisationsöversikt kommunstyrelsens verksamheter Räddningstjänst Arbetsmarknad och integration (AMI) Näringsliv Turism Fritid Ekonomi Trygg och säker - krisberedskap Bredband

Tillväxt och utveckling

Ansvarig: Jimmy Johansson, kommunchef, tfn 0932-140 01

Tillväxt och utveckling arbetar med olika typer av utvecklingsfrågor inom näringsliv, besöksnäring, förenings- och friluftsliv samt ansvarar för kommunens arbetsmarknad och integration.

- Näringsliv/Föreningsliv/Turism

Utvecklingsfrågor inom näringsliv, besöksnäring, förenings- och friluftsliv. Stöd till befintliga och nystartade företag samt olika projekt som främjar utvecklingen av kommunens företag. Verksamheten bedrivs dels genom rådgivning och stöd till personer och företag som vill utveckla sina ideer eller sitt företag dels med olika aktiviteter och projekt som ger möjlighet till utveckling.

Vi arbetar också aktivt med att skapa olika nätverk- och mötesplater för företagen i kommunen, turismplanering, information, marknadsföring, viss besöksstatistik, förenings- och landsbygdsfrågor t ex hjälp med bygdemedelsansökningar, byautvecklingsråd m m samt kollektivtrafikfrågor.

Mer information hittar du på Näringsliv och arbetsmarknad och Uppleva och göra

Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, tfn 0932-141 41
Arbetar med näringslivsutveckling- och turism, information och marknadsföring till invånare och besökare. Hon ansvarar för kommunens turismhemsida, visitbjurholm.nu och jobbar även med kommunens sociala medier. Claudia är kontaktperson gällande företagsstöd, bygdemedel, hemsändningsbidrag samt andra stödformer till ortens företag och föreningar. Hon är adjungerande sekreterare för Destination Bjurholm ekonomisk förening och i den rollen samordnar hon Bjurholmsdagarna. Hon är även samordnare för Bjurholms ambassadörer.

Jenny Stensson, näringslivsutvecklare, tfn 0932-140 15
Arbetar med näringslivsutveckling- och nyföretagarrådgivning, information och marknadsföring till invånare och besökare samt kommunens sociala medier. Som kollektivtrafiksamordare samordnar hon den inomkommunla kollektivtrafiken. Där ingår upphandling, utredningar, kommunikation med Länstrafiken Västerbotten, ansvar för hållplatser, ekonomiadministration m m.

- Kvalitet och digitalisering

 Arbetar för att utveckla, samordna och följa upp kommunens kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbet. Det handlar bland annat om att effektivisera och samordna digitala vertyg och arbetssätt inom alla verksamheter i kommunen.

Malin Burström, kvalitetstrateg, tfn 0932-141 77
Malin är en resurs i kommunens systematiska utvecklingsarbete inom alla kommunens verksamheter, sekreterare och registrator i miljö- och byggnämnden, övriga allmänna administrativa uppgifter, sekreterare i valnämnden, ansvarig för kommunens e-tjänste- och blankettbank, samordnare i folkhälsofrågor och sekreterare i folkhälsrådet, information internt och externt m m. Hos Malin kan allehanda frågor landa.

Malin Bohlin, projektledare/byggnadsinspektör, tfn 0932-141 88
Malin arbetar med projekt DIGGA, utveckling- och digitalisering för att effektivisera kommunens arbetsprocesser. Malin arbetar delvis även på plan- och bygg med detalj- och översiktsplanering samt bygganmälnings- och lovpliktiga ärenden.

- Arbetsmarknad och integration (AMI)

Arbetsmarknad och integration (AMI) erbjuder personer som står långt ifrån arbetsmarknaden olika insatser av stöd för att komma vidare i arbetslivet.

Mer information hittar du på Arbetsmarknad och integration (AMI)

Ansvarig: Monica Jonsson, arbetsmarknads- och integrationschef, tfn 0932-141 52
Övergripande ansvarig för verksamheten, kontaktperson gentemot migrationsverket vid bosättning av nyanlända.

Christer Johansson, integrationsassistent, tfn 070-216 85 90
Den i verksamheten som hanterar alla former av blanketter och teknik support.

Jenny Lundberg, arbetsmarknadskoordinator, tfn 073-805 01 34
Arbetar med extra tjänster inom kommunala verksamheter

Helen Sjögren, arbetskonsulent/koordinator, tfn 0932-141 02
koordinator mot Samordningsförbundet och kontaktperson mot Arbetsförmedlingen vid önskemål om att anställa personal via anställningsstöd.

Kurt-Ivan Sandberg, projektledare, tfn 070-341 35 83
Projektledare under perioden 210801-220731 för bildande av en internationell förening i Bjurholms kommun

Kimia Ahmed, samhällskommunikatör, tfn 076-751 13 20
Undervisar i samhällsorientering samt medspråkare i ett antal språk.

- Rådgivning

Konsumentrådgivning i samverkan med Umeå, Nordmaling och Vindeln.

Mer information hittar du på Konsumentrådgivning

IT och bredband

Ansvarig: Jimmy Johansson, kommunchef, tfn 0932-140 01

IT

Tillahandahåller tjänster inom drift, underhåll och utveckling av IT-plattform, kommunikation och infrastruktur gällande IT-området. Support och felavhjälpning till kommunens användare. Tekniskt systemansvar för kommunens verksamhetsapplikationer samt stöd till verksamhetsansvariga i IT-frågor. Servar i dagsläget ca 200 pc, ca 260 cromebooks, ca 160 Ipads samt 70 servrar inom kommunal verksamhet. Här ligger även ansvar för telefoni inom kommunen och IT-relaterade projekt.

Per-Olof Tengman Bylund, IT-ansvarig, tfn 0932-140 44
Arbetar med serverdrift, nätverk och switchar, telefoni och telefonisupport, klientdatorer samt it-support.

Emanuel Svensson, IT-tekniker, tfn 0932-140 32
Arbetar med serverdrift, nätverk och switchar, telefoni och telefonisupport, klientdatorer samt it-support.

Bredband

Bjurholms Net är Bjurholms egna "stadsnät". I dagsläget är det 747 aktiva kunder och ca 1 300 anslutna hushåll. Nytt mål för 2025 är 1 000 anslutna aktiva kunder och 1 500 st anslutna hushåll. Vi arbetar för att tillhandahålla anslutna kunder med tjänster som speglar det gällande behovet samt verka för att fler tjänster kommer in i nätet. Vi utför ett kontinuerligt underhåll för att säkerställa driftsäkerheten i vårt bredbandsnät och för att upprätthålla en rimlig servicenivå.

Mer information hittar du på Bredband

Johnny Lindahl, bredbandssamordnare, tfn 0932-140 41
Verksamhetsansvarig för Bjurholms Net, hanterar felanmälningar, nybyggnationer, efteranslutningar och frågor rörande bredband.

Oliver Elisson, tekniker bredband, tfn 0932-141 09
Fälttekniker Bjurholms Net, hanterar ledningsärenden, felanmälningar och fiberreparationer.

Ekonomi och service

Ekonomi och service ansvarar vi för ekonomistyrning, redovisning, bokslut, budget och prognosarbete, ekonomiska uppföljningar och analyser, ekonomiadministration och fakturahantering. Verksamheten ger stöd och service till samtliga verksamheter inom kommunen. Till verksamheten hör även kommunens reception, vaktmästeri och Umeåregionens Växel.

Ansvarig: Maria Egelby, ekonomichef, tfn 0932-140 04
Personal- och ekonomiansvar för verksamheten, ansvarig för ekonomi, administration och upphandlingar.

Marie Frank, handläggare, tfn 0932-141 67
Administrerar förskola och fritidshem med ansökan, uppsägning och inkomstuppgifter mm. Kundfakturering av barnomsorg och vårdavgifter inom äldreomsorgen.
Hantering av leverantörsfakturor. Tar emot och ankomstregistrerat post- och e-post till socialnämnden.

Ewa Lindqvist, kommunsekreterare, tfn 0932-140 00
Sekreterare och registrator för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kundtjänst för renhållning; sophämtning och slamtömning samt kontering av fakturor till kommunen.

- Ekonomi

Mer information hittar du på Ekonomi

Anna-Karin Emilsson, ekonom, tfn 0932-140 21
Arbetar med årsbokslut, årsredovisning och delårsrapport, redovisning, budget och uppföljning, upphandlingssamordning, utredande uppdrag, målarbete samt stöd till verksamheten.

Ann-Louise Nilsson, ekonomiadministratör, tfn 0932-140 05
Ansvar för kundfakturering, kravhantering med påminnelser samt Svea Inkasso, hantering av leverantörsfakturor, utbetalningar och inbetalningar samt redovisning.

- Reception

Här får du som invånare allmän service, t ex hjälp med blanketter, att använda dator få svar på frågor. Här kan du även hämta eller lämna något som du kommit överens med någon om.

Bibbi Eklund, kommunikatör, tfn 0932-140 02
Bibbi arbetar med krisinformation, ansvarar för kommunens hemsida och sociala medier. Hon sköter även bokningar av Folkets hus och Castorhallen.

Aina Jakobsson, assistent, tfn 0932-140 06
Aina bemannar kommunkontorets receptionen på förmiddagarna. Registrerar kommunens post och e-post samt arbetar med arkivering av kommunstyrelsen och miljö- och byggnämndens handlingar.

- Vaktmästeri

Ove Burström, kontorsvaktmästare, tfn 0932-140 14
Servar all personal inom Bjurholms kommun samt i viss mån även invånarna. På vaktmästeriet kan du får hjälp med bl a kopiering i större och mer omfattande skala, vikning av dokument i större skala. Sköter posthantering, in- och utgående post. Beställning av kontorsmaterial m m.

- Växel

Ansvarig: Anna Källström, arbetsledare, tfn vxl 0932-140 00

År 2019 gick bemanningen av Umeå Regionsväxel från bemanningsföretag över till Bjurholms kommun och vi är nu stolta över att kunna säga att vi är en lokalbaserad växel. Vi är 7 st telefonister, varav 2 st som jobbar heltid. Vårt ansvar är att ta emot inkommande samtal till kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Umeå samt att hjälpa dessa vidare till eftersökt person eller verksamhet. Vi hanterar ca 130 000 inkommande samtal per år.

Umeå Energi, Bostaden, INAB och VAKIN är några av de företag som vi assisterar som växeln för förutom kommunerna.

Utöver detta är det vi som ansvarar för en upplysningstjänst åt kommunerna. Det kan vara t ex guidning på hemsidor, till särskilda adresser, uppge öppettider på simhallar och återvinningscentraler med mera. Under upplysningen ingår även felanmälan för Fastighet och Gator och parker i Umeå och felanmälan Bjurholms kommun, där vi tar emot felanmälningar som läggs in till respektive organisation och verksamhet.

Personal

Verksamheten har hand om övergripande personalpolitiska frågor och är en stödfunktion till kommunens kärnverksamheter. I verksamheten hanteras lagar och avtal, förhandlingar, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, kompetens- och utbildning, jämställdhet, mångfald, personal, löneadministration, statistik och pension. Viktiga strategiska frågor är hur Bjurholms kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra framtida kompetensförsörjning i kommunen.

Ansvarig: Susanne Brändström, personalstrateg, tfn 0932-140 65

Susanne har personal- och ekonomiansvar för verksamheten och ett övergipande ansvar för de områden verksamheten hanterar.

- Löner

Ann-Charlotte Westman, löneadministratör, tfn 0932-140 10
Ann-Charlotte arbetar med löpande lönehantering, utfärdande av diverse intyg, förtjänst- och minnesgåvor samt löpande support till chefer och medarbetare i frågor som rör lagar, avtals- och lönefrågor.

Lina Edström, systemförvaltare, tfn 0932-140 11
Lina sköter drift av- och administrerar kommunens personal- och lönesystem som innefattar utfärdande av behörigheter, driftplanering, driftkörningar, etc. I övriga arbetsuppgifter ingår pensionshandläggning, stöd vid platsannonsering, inrapportering av arbetsgivar- och kontrolluppgifter, framtagande av statistik, friskvårds- och lönefrågor.

- Rehabilitering

Camilla Eliasson Moström, personalkonsulent, tfn 0932-140 24
Camilla arbetar huvudsakligen med strategiska frågor inom området för systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering med syfte att skapa ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i kommunen. Bland övriga arbetsuppgifter ingår beställningar hos kommunens företagshälsovård samt sök/återsök av medel.

Fastighet

Tillhandahåll och underhåll av bostäder för allmännyttan vilket sker i förvaltningsform, kommunens fastigheter som inrymmer kommunens egna verksamheter såsom förskola, skola, äldreomsorg och kommunadministration, industrifastigheter där ändamålet är att tillhandahålla lokaler för uthyrning till företag. Ansvarar även för skötsel av kommunens utemiljöer och anläggningar.

Ansvarig: Hans Edlund, fastighetschef, tfn 0932-140 22

Hans har det övergripande budget-, verksamhets- och personalansvaret för kommunens förvaltningsfastigheter, industri- och hantverkshus och bostadsverksamhet. I arbetet ingår upphandling, planering och uppföljning av reparations-, underhålls- och byggprojekt. Hans har även huvudansvaret kommunens systematiska brandskyddsarbete.

Ronny Jakobsson, elektriker, tfn 0932-141 20
Ronny arbetar med drift, teknik och energibesparingar

- Gemensam service (GS)

Ansvarar för parker, lekparker, naturområden, idrottsanläggningar; leder, fritidsanläggningar, elljusspår och brattåkern. GS-gänget utgår från Kommunförrådet "gamla brandstationen" Köpmannagatan 28. Sköter också delar av underhåll av kommunens bostadsbestånd och övriga fastigheter samt bistår tekniska med gator, vägar, vatten och avlopp samt ÅVC.

Ansvarig: Björn Wingren, arbetsledare GS, tfn 0932-140 09
Björn är personalansvarig för Gemensam Service (GS) han ansvarar även för trafik- och gatubelysning, parker, lekparker, naturområden, idrottsanläggningar; leder, fritidsanläggningar, elljusspår och brattåkern.

Torleif Eriksson, kommunalarbetare VA, tfn 0932-140 72
Torleif arbetar på reningsverket, är maskinist samt sköter reparation och underhåll

Fredrik Lundberg, kommunalarbetare fastigheter
Fredrik arbetar med anläggningar och är vaktmästare

Joakim Nygren, kommunalarbetare fastigheter
Joakim arbetar med anläggningar och är vaktmästare

Magnus Sjöström, kommunalarbetare VA, tfn 0932-140 73
Magnus arbetar på vattenverket, är maskinist och ansvarig för sopkärl

Anders Sundling, kommunalarbetare VA, tfn 0932-140 31
Anders arbetar med drift, teknik är lås- och nyckelansvarig samt elektriker under utbildning

Torbjörn Risberg, kommunalarbetare fastigheter, tfn 0932-140 76
Torbjörn arbetar med anläggningar, är vaktmästare, sköter transporter och miljöstatonen

- Lokalvård

Utför daglig städ för att hålla en god kvalitet i kommunens lokaler så att övriga verksamheter kan bedrivas på ett bra sätt. Utför även storstäd och golvunderhåll/vård.
Lokalvårdens lokaler finns på kommunkontoret och därifrån utgår personalen till samtliga områden, såsom skolor, förskolor, fritidshemmet, kommunkontoret, gemensam service lokaler, trappor i hyreshus, Apoteket, Brandstationen, Reningsverket, Castorhallen, Ledningscentralen, Biblioteket, Fritidsgården, Folkets hus och Lärcentra.

Ansvarig: Charlotta Georgsson, arbetsledare/lokalvårdare, tfn 0932-140 13
Personal- och budgetansvar, sköter beställningar, schemaläggning, planering av utbildningar, ser till att frånvaro tillsätts och jobbar för en fungerande vardag.

Erika Norberg, lokalvårdare, tjänstledig p g a studier

Hans Mattsson, vik lokalvårdare

Åsa Forsberg, lokalvårdare

Kåre Ottesen, lokalvårdare
Kåre har kontroll på maskinparken och är lokalvårdens skyddsombud

Abdel Hakim Alaboud, lokalvårdare

Elin Frank, lokalvårdare

Tekniska

Ansvarig: Jimmy Johansson, kommunchef, tfn 0932-140 01

- Gator/vägar, vatten/avopp, återvinning/avfall

Ansvarar för att underhålla gator, vägar, gång och cykelvägar samt parkeringsplatser som ligger under kommunens ansvar samt att sanda och ploga dessa under vintern. Trafik- och gatubelysning. Även skötsel av parker, grönytor, lekplatser, elljusspår och brattåkern ingår i uppdraget.

Verksamheten för vatten och avlopp (VA) har till uppgift att förse Bjurholms tätort, Agnäs och Slättmark med godkänt vatten. Vidare Avloppsvatten från Bjurholms tätort och delar av Agnäs ska tas om hand och renas innan utsläpp enligt de villkor som är uppställda för reningsverken.

Kommunen ansvarar för insamling av kommunalt avfall (matavfall och restavfall) och mottagning av avfall från hushåll och små företag på ÅVC. Skall även ge en god service till kommunmedborgare kring renhållning och slamtömning.

Detta sker från och med juni 2019 i samverkan med Vännäs kommun som samordar arbetet med personalen i Bjurholm främst från gemensam service och ekonomi och service.

Christer Nygren, infrastrukturchef

Inger Olofsson, renhållningschef

Ansvarig: Roger Westerberg, räddningschef, tfn 0935-141 40

Räddningstjänsten i Bjurholm är en deltidskår bestående av tre beredskapsgrupper med
en brandförman och fyra brandmän per grupp. Brandmännen har en annan ordinarie arbetsplats inom tätorten och kommer till brandstationen vid larm. Alla är anställda på deltid. Varje grupp har beredskap var tredje vecka.

Mer information hittar du på Räddningstjänsten

Krisberedskap och säkerhet

Ansvarig: Veronica Tengman Bylund, miljö- och säkerhetsskyddschef, tfn 0932-141 68

Arbetet med krisberedskap och säkerhet handlar om att stärka kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer. För samordning och stöd till kommunens verksamheter finns en miljö- och säkerhetsskyddschef som på halvtid bland annat ansvarar för utarbetande av förslag till styrdokument, policydokument och riktlinjer. Krisberedskap och säkerhet svarar även för kommunens övergripande säkerhetsarbete samt säkerhetsplanering för kommunal verksamhet och personer verksamma inom kommunens organisation.

Mer information hittar du på Trygg och säker - krisberedskap