Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter

Förvaltningsschef Pia Bolin, skolchef, tfn 0932-141 75

Huvudansvarig för förskola, skola och annan utbildning, elevhälsa, kultur, simhall och kostorganisation.

Organisationsöversikt kommunstyrelsens verksamheter Simhall Bibliotek och lultur

Studie- och yrkesvägledare/Kommunalt aktivitetsansvar

Ansvarig: Pia Bolin, skolchef, tfn 0932-141 75

Elever inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har rätt till studie- och yrkesvägledning för att kunna få råd och stöd när det gäller studier och planering inför kommande yrkesliv. Kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vad ungdomar (16-20 år) som avslutat grundskolan men som saknar gymnasieexamen har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser vid behov. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning och målet är att alla ungdomar i Bjurholm ska ha en sysselsättning.

Mer information hittar du på Vuxenutbildning

Sahra Andersson, studie- och yrkesvägledare, tfn 0932-141 40
Ansvarar för studie- och yrkesvägledning samt kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Elevhälsa

Ansvarig: Pia Bolin, skolchef, tfn 0932-141 75

Vi vill att alla barn och elever ska trivas och må bra i skolan. Det är viktigt både för den sociala utvecklingen och för studieresultaten. Därför finns ett omfattande skyddsnät för varje barn och elev, för att främja hälsa och lärande. I Elevhälsan ingår rektorer, skolläkare, skolsköterska, psykolog, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt kurator. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål och vi samarbetar med socialtjänsten och primärvården.

Agneta Nilsson, specialpedagog, tfn 0932-140 55
Arbetar övergripande specialpedagogiskt uppdrag i förskola och grundskola samt genomför läs- och skrivutredningar i kommunen. Arbetar deltid mån-fre.

Katarina Eriksson, skolkurator, tfn 0932-141 54
Arbetar deltid mån-ons.

Johanna Olofsson, skolsköterska, tfn 0932-140 50
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar för skolverksamheterna. Arbetar deltid mån-fre.

Elin Jakobsson, skolpsykolog, föräldraledig under 2021

Laila Edlund vik skolpsykolog, tfn 070-950 51 69
Arbetar hos oss på onsdagar.

Skolexpedition

Ansvarig: Pia Bolin, skolchef, tfn 0932-141 75

Ann-Cathrine Ulander, skolassistent, tfn 0932-140 46
Ann-Cathrine arbetar med administration på Castorskolan och sköter även Castorskolans vikariesamordning och hanteringen av skolskjutsar och busskort. Arbetar deltid mån-fre.

Castorskolan

I Castorskolans lokaler finns fritidshem, förskoleklass, grundskola samt integrerad grundsärkola

Mer information hittar du på Castorskolan

Ansvariga:
Gunilla Falk
, rektor 4-9 och grundsärskola, tfn 0932-140 47
Karin Åberg, rektor F-3, tfn 0932-140 60

Kazys Pempé, skolvaktmästare, tfn 076-793 81 40
Arbetar deltid mån-ons

- Grundskola

Grundskolan är obligatorisk och nioårig med möjlighet till förlängning med ett eller två år. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper, normer och värden och möjlighet att utveckla ett antal förmågor beskrivna i läroplanen. Skolan ska främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer och medborgare. På Castorskolan finns ca 260 elever i F-9.

Mer information hittar du på Grundskola

Maria Norrman, skolvärd, tfn 0932-140 58
Andom Mehary, rastvärd, tfn 0932-140 58
Magdalena Burström, elevassistent, tfn 0932-141 33
Ann-Sofi Classon, elevassistent, tfn 0932-141 33
Hanan Mohammed, elevassistent, föräldraledig lå 21/22
Erika Nilsson, elevassistent, tfn 0932-141 33
Christina Adolfsson, elevassistent, tfn 0932-140 59
Maria Frank Jonsson, elevassistent, tfn 073-074 83 90
Maria Persson, elevassistent, tfn 073-074 83 90
Katarina Jonsson, lärarassistent, tfn 0932-140 58
Sandra Westerlund, elevassistent, tjänstledig

Ingela Roos, IT pedagog, tfn 0932-140 51
Sara Berggren, lärare
Veronika Blom, lärare, tfn 0932-140 59
Ann-Marie Bäckström, lärare tfn 0932-141 33
Anneli Andresen, lärare tfn 0932-141 33
Erika Abrahamsson, lärare, tfn 0932-140 63
Helena Eriksson, lärare, tfn 0932-140 59
Åsa Dahlberg, lärare, tfn 0932-140 63
Christina "Kicki" Flodell, lärare, tfn 0932-140 63
Sara Forsberg, lärare, tfn 0932-140 59
Annika Glavhammar, lärare, tfn 073-074 83 90 
Tommy Hellnersson, lärare, tfn 073-076 02 23
Camilla Johansson, lärare, tfn 0932-140 59
Jenny Linder, lärare, tfn 0932-140 43
Lovisa Mårtensson, lärare, tfn 073-076 02 23
Roger Mårtensson, lärare, tfn 0932-140 59
Johannes Almqvist, lärare
Åsa Nyman, lärare, tfn nr 073-074 83 90
Ann-Sofie Rosén, lärare. tfn nr 0932-140 63
Tove Sandell lärare, tfn 0932-140 64
Per Strömgren, lärare, tfn 0932-140 43
Malte Wohllebe, lärare, tfn 0932-141 33
Anneli Åström, lärare, tfn 0932-141 33
Anette Ögren
, lärare, tfn 0932-141 33
Ros-Marie Höglund, lärare, tfn 0932-140 59

- Förskoleklass

Ansvarig: Karin Åberg, rektor F-3, tfn 0932-140 60

Förskoleklassen är en egen skolform som är obligatorisk med uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklass är obligatorisk för alla barn från det år de fyller sex år. Undervisningen i förskoleklassen är en blandning av den som bedrivs av förskolan och skolan. Undervisningen i förskoleklassens kännetecknas av en kombination av pedagogik där kunskap, lek, omsorg, skapande och barnets eget utforskande är i fokus.

Helena Fridsson, förskollärare, tfn 073-072 78 43
Sofia Gladewitz, förskollärare, tfn 073-072 78 43

- Grundsärskola

Ansvarig: Gunilla Falk, rektor 4-9 och grundsärskola, tfn 0932-140 47

Grundsärskolan erbjuder undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning utifrån grundsärskolans läroplan. Grundsärskolan ger eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. I Bjurholm anordnas integrerad grundsärskola på plats i Bjurholm och samarbetar med Vännäs kommun när det gäller övrig grundsärskola samt träningsskola.

Förskola/Fritidshem/Fritidsgård

Ansvarig: Caroline Wikström, vik rektor, tfn 0932-140 45

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I Bjurholm finns kommunal förskola och även två privata friförskolor. De nuvarande kommunala förskolorna ligger i Bjurholms tätort.

- Förskolan Örnen avdelning Björken, Granen och Rönnen

Mer information hittar du på Förskola

Björken, tfn 0932-140 83
Granen tfn 0932-140 69
Rönnen tfn 0932-140 71

Pia Norberg, barnskötare
Karin Elebratt Falk, barnskötare
Mariette Sundling, barnskötare
Kristina "Kicki" Agestedt, förskollärare
Bibbi Ahlm-Axelsson, förskollärare
Inger Algotsson, förskollärare
Malin Olofsson, förskollärare
Linneá Agestedt, barnskötare
Victoria Nyman, barnskötare

- Förskolan Gläntan avdelning Haren och Räven

Haren, tfn 070-215 80 04
Räven, tfn 070-288 71 01

Victoria Paulsson, förskollärare
Linda Lindahl, förskollärare
Caroline Wikström, förskollärare
Jenny Johansson, förskollärare
Anna-Stina Hedman, barnskötare
Linda Bahlenberg Strinnholm, barnskötare

- Fritidshemmet Grenen

Ansvarig: Karin Åberg, rektor F-3, tfn 0932-140 60

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan. Uppdraget handlar bland annat om att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och social gemenskap. Fritidshemmet ligger i skolans lokaler.

Mer information hittar du på Fritidshem

Thomas Jonsson, fritidspedagog, tfn 0932-140 27
Mari Andersson, barnskötare, tfn 0932-140 27
Jeanette Landström, barnskötare, tfn 0932-140 27

- Fritidsgård/UG

Ansvarig: Caroline Wikström, vik rektor, tfn 0932-140 45

Fritidsgården ligger i skolans lokaler. Lilla Ug är från årskurs 3-6 och stora Ug är från årskurs 7-9

Mer information hittar du på Fritidsgård/UG

Ann-Louise Jonsson, tfn 0932-140 37

Kultur

Kulturverksamheten syftar till att erbjuda olika sorters media och kulturupplevelser med god tillgänglighet för alla invånare i kommunen.

Mer information hittar du på Bibliotek och kultur

- Bibliotek

Bjurholms bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Vi som arbetar här har alla medborgare i Umeåregionen som våra låntagare/besökare/användare, eftersom vi tillsammans med Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner ingår i Umeåregionens bibliotekssamarbete. Vilket i sig betyder att vi kan låna och lämna böcker på alla 25 bibliotek som finns i regionen. Bjurholms bibliotek har fasta öppettider men som låntagare finns också möjlighet att bli meröppetanvändare, dvs få en egen inloggningstagg efter att ett förbindelseavtal skrivits med biblioteket. Man måste då vara över 18 år. Biblioteket bedriver också kulturverksamhet främst författarbesök och utställningar av olika slag.

Karin Gulliksson, biblioteks och kulturansvarig, tfn 0932-140 61
Som bibliotekarie ansvarar Karin över bibliotekets verksamhet, utveckling, ekonomi och arbetsledning. Det innebär inköp och omhändertagande av media på olika sätt, kontakter med våra besökare stora som små. Hon ansvarar även för kulturverksamhet för allmänheten där det gäller att samarbeta med alla olika aktörer i vår kommun. Karin deltar också i olika nätverk både regionalt och lokalt. Karin har också ansvar över musikskolan och dess verksamhet vilket innebär rekrytering av musiklärare, elevansökningar, inköp och ekonomi. Karin är också sekreterare och registrator för kultur- och utbildningsnämnden.

Ulrica Lidström, barn-, ungdoms- och skolbibliotekarie, tfn 0932-140 95
Ulrica arbetar i nära kontakt med kommunens barnomsorg, grunskola och SFI med ansvar för bl a mediainköp, planering och utveckling. Hon ansvarar även för projekt Bokstart som vänder sig till våra yngsta kommunmedborgare och deras vårdnadshavare. Hon arbetar ofta med skolans elever och lärare och tillhandahåller media som passar in i skolans verksamhet. Hon ingår också i läsprojektet "Språktråden" som innefattar alla från förskolan till SFI. Tjänsten innefattar även arbete i folkbiblioteket.

Tobias Bäckström, digital handläggare, tfn 0932-140 62
Tobias är den hjälpande hand som behövs för många, unga som gamla. Han jobbar med allt från att skapa intressanta och lärande utmaningar till elever på skolan till att hjälpa till med allt som rör digitala svårigheter för alla medborgare i kommunen. Han ingår i olika nätverk både lokalt och inom länet. Tobias jobbar i projektet "Stärkta bibliotek".

Christina Johansson, arkivassistent
Christina jobbar också inom projektet "stärkta bibliotek". Hon arbetar med den skatt som finns på biblioteket i form av tidningsartiklar om Bjurholm som är sparade sedan 1983 då Bjurholm blev egen kommun. Artiklarna är urklippta och sparas i pärmar , och artiklarna ska digitaliseras för att kunna göras sökbara.

- Musikskola

Musikskolan vänder sig till elever från klass 4 på Castorskolan. Skolan kan i dagsläget erbjuda enskilda lektioner i sång, piano, gitarr, bas och trummor samt gruppspel. En terminsavgift tas ut för del elever som är anmälda och antagna.

Mer information hittar du på Musikskola

Irina Hedman
Irina arbetar som pianolärare och har gjort det sedan musikskolan startade om på nytt. Hon har lärt många elever spela piano under årens lopp.

Tove Sandell
Tove är dels lärare på grundskolan med även sånglärare på musikskolan sedan några år tillbaka.

Per Sjögren
Per är nyast i gänget och är trumlärare, men undervisar också i gitarr och bas.

Simhall

Verksamheten på simhallen syftar till att erbjuda ett rikt, tillgängligt och attraktivt fritidsutbud för boende och besökare i alla åldrar. På simhallen arbetar vi med simundervisning för årskurs 1-6 på Castorskolan. Vi erbjuder även vattenträning. Simhallen är öppen för allmänhet 4 dagar/vecka. Utöver undervisning och gruppträningar så sköter vi städning och försäljning av badkläder och fika i mindre skala. Simhallen kan även hyras för egna arrangemang.

Mer information hittar du på Simhall

Ansvarig: Emma Rehnman Astergren, verksamhetschef/badmästare, tfn 0932-140 57
Emma ansvarar för verksamheten d v s budget, personal, utveckling, inköp, renoveringar samt är maskinist av reningsanläggningen.

Sara Johansson, simlärare/badvärd, tfn 0932-140 57
Gun Rehnman, simlärare/badvärd, tfn 0932-140 57

Castorköket

Castorköket är ett tillagningskök som tillagar måltider till kommunens verksamheter. Varm mat och varor skickas till 8 förskoleavdelningar samt 6 avdelningar inom äldreomsorgen. Castorskolans elever och frititshemmets barn intar sina måltider, lunch och mellanmål, i skolrestaurangen.

Totalt tillagas cirka 500 luncher och 100 middagar varje dag. I den mat vi serverar ingår stora delar svenska, ekologiska och lokalt producerade råvaror. En god och näringsriktig måltid som är omtyckt av barnen har stor betydelse för oss.

Ansvarig: Sara Karlsson, kostchef, tfn 0932-140 54

Sara är verksamhetsansvarig och arbetsledare för tillagningsköket på Castorköket. Arbetet handlar i huvudsak om utveckling och produktion av mat och måltider inom kommunens verksamheter skola, förskola, äldreomsorg och hemtjänst. Planerar och leder arbetet i köket. Ansvar för att maten som serveras är både god och näringsriktig och att måltidsmiljön är trevlig. Kontakt med representantgrupper från skola och äldreomsorg. Har ansvar för rekrytering av personal, vikarieanskaffning, egenkontroll, utbildnings- och arbetsmiljöfrågor, matsedlar, ekonomi, inköp av livsmedel och utrustning.

Ulrika Öberg, kokerska, ansvar för äldreomsorgens mat
Monica Helmersson, kokerska, ansvar för förskolornas mat

Cirkulerande arbetsuppgifter inom Castorköket och skolrestaurangen. Helhetsansvar i köket vid helgtjänstgöring har följdande medarbetare:
Marlen Strömgren
, ekonomibiträde
Lina Nilsson, ekonomibiträde
Karin Johansson, ekonomibiträde
Sara Vallrud, ekonomibiträde
Jurgita Simanaitienen, ekonomibiträde
Sandra Nimrodsson, ekonomibiträde
Therese Eriksson, ekonomibiträde

Lärcenter/vuxenutbildning

Ansvarig: Karin Åberg, rektor, tfn 0932-140 60

Beläget i centrala Bjurholm ligger kommunens lärcenter med vuxenutbildning. Vi bedriver SFI (Svenska för invandrare) i egen regi samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i samverkan med andra huvudmän.

Rolf Landström, lärare, tfn 0932-141 35
Wolfgang Hoffmann, lärare tfn 0932-141 35