Miljö- och byggnämndens verksamheter

Förvaltningsschef Jimmy Johansson, kommunchef, tfn 0932-140 01

Kommunens ledande tjänsteman för kommunens verksamheter och förvaltningschefernas chef med det yttersta ansvaret för kommunens verksamhetsresultat. Han har ledningsgruppen till hjälp för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. I ledningsgruppen ingår förutom kommunchef även skol-, social-, ekonomichef och personalstrateg.

Miljö- och byggnämndens verksamheter Miljö- och hälsoskydd Plan och bygg

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd arbetar vi för en god miljö och hälsa, dels genom tillsyn och dels genom rådgivning och information till allmänheten och företagen. Den lagstiftning som ligger till grund för avdelningens arbete är framförallt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Vi jobbar även med tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Mer information hittar du på Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig: Veronica Tengman Bylund, miljö- och säkerhetsskyddschef, tfn 0932-141 68
Vernonica har det övergripande verksamhetsansvaret för miljö- och hälsoskydd med 25% av sin tjänst vilket innefattar bl a hållbar utveckling, naturvårdsfrågor, miljöövervakning, renhållningsdispenser och kalkning, På resterande del av sig tjänsten arbetar hon med krisberedskapsfrågor och säkerhetsskydd.

Margita Classon, miljöinspektör 100%, tfn nr 0932-140 08
Margita ansvarar främst för tillsyn inom livsmedel, hälsoskydd, tobak, receptfria läkemedel och folköl. Hon har hand om frågor som rör t ex dricksvatten, hygienisk verksamhet, badvatten, buller, inomhusmiljö, jord-/bergvärme, kompostering, enskilda avlopp, nedgrävning av häst, nedskräpning och skrotbilar samt vissa objekt inom miljöfarlig verksamhet. Hon sköter även provtagning.

Jennie Zetterlund, miljöinspektör, 0932-141 76
Ansvarar främst för tillsyn inom miljöfarlig verksamhet och hanterar frågor som rör t ex industrier, verkstäder, bergtäkter, kemiska produkter, farligt avfall, förorenad mark, köldmedia och jord-/bergvärme.

Plan och bygg

Ansvarig: Jimmy Johansson, kommunchef, tfn 0932-140 01

Plan och bygg arbetar huvudsakligen med bygglov, bygganmälan, marklov, förhandsbesked, rivningsärenden, tomter, fastighetsinformation, adressättning, kartor, strandskyddsdispenser samt översikts- och detaljplanering. Den lagstiftning som ligger till grund för verksamhetens myndighetsutövning är plan- och bygglagen.

Verksamheten ombesörjer även trafiksäkerhetsfrågor, lotteritillstånd samt utför kontrollantuppdrag för av Region Västerbotten beviljade företagsstöd.

Mer information hittar du på Plan och bygg

Anna Kassberg, bygglovshandläggare/byggnadsinspektör, tfn nr 0932-140 20
Arbetar i huvudsak med bygglovs- och anmälningspliktiga ärenden, fastighetsbildning, byggnads- och adressregister, strandskydd samt detalj- och översiktsplanering. Hon arbetar även med ansökningar om lotteritillstånd.

Mattias Olsson, byggnadsinspektör, tfn nr 0932-140 03
Arbetar i huvudsak med bygganmälnings- och lovpliktiga ärenden, strandskydd samt detalj- och översiktsplanering. Han handlägger även trafikärenden, är GIS-samordnare (geometriskt informationssystem d v s kartor). Han handlägger även bostadsanpassningbidragsärenden för socialnämnden och är kontrollant för företagsstöd samt handlägger ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Han har även ansvar för tillsyn över obligatorisk ventilationskontroll.