Socialnämndens verksamheter

Förvaltningsschef Ingela Pettersson, socialchef, tfn 0932-140 25

Ingela är ansvarig för verksamheterna och har till sin närmsta hjälp enhetschefer, socialsekreterare och administrativ personal. Ingela är den som ansvarar för upphandlingar och större inköp.

SN org översikt

Enheten för vård och omsorg

Vård- och omsorg ansvarar för kommunens särskilda boenden Älvgården/Solrosen, Bjuregården samt kommunens hemtjänst och hemsjukvård.

Mer information hittar du på Äldre, äldreomsorg

Ansvarig: Ingela Pettersson, socialchef, tfn 0932-140 25

Fausta Marianovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), tfn nr 0932-140 17
Lagstadgat uppdrag som inneäbr ansvar för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Se till att det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov, att patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt, att rutinerna för läkemedelshantering är säkra, att besluten om delegering är patientsäkra, att patientjournaler förs och att anmälan görs till inspektion om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

Emmy Falk, bemanningsplanerare

- Älvgården/Solrosen

Särskilt boende för äldre med 14 boendeplatser, fördelat på två flyglar med gemensamma samlingsytor. Solrosen är en demensavdelning med sju boende.

Mer information hittar du på Särskilda boendeformer

Ansvarig: Ann-Louise Grahn, enhetschef, tfn 0932-140 07

- Bjuregården

Särskilt boende för äldre med 30 platser fördelat på 3 avdelningar Blåklockan, Rödklöverna och Smörblomman.

Mer information hittar du på Särskilda boendeformer

Ansvarig: Annah Ovesson, enhetschef, tfn 0932-140 68

- Hemtjänst

Hemtjänstinsatserna har som syfte att underlätta för dig som äldre eller funktionsnedsatt att kunna bo kvar i din invanda hemmiljö. Hemtjänsten har drygt 20 medarbetare för ca 90 brukare.

Mer information hittar du på Hemtjänst

Ansvarig: Ann-Louise Grahn, enhetschef, tfn 0932-140 07

- Hemsjukvård (HSV/Hälso- och sjukvårdslag (HSL)

Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer för äldre.
HSL-ansvar för ca 100 patienter. Alla boenden har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.
Dagtid finns tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut

Ansvarig: Martina Eckeskog, enhetschef, tfn nr 0932-140 33

Sjuksköterska, särskilda boenden (SSB): 0932-140 89

Arbetsterapeut: 0932-140 56
Telefontider måndag-fredag kl.08.00-09.00

Fysioterapeut: 0932-114 95
Telefontider måndag-fredag kl.08.00-09.00

Enheten för myndighetsbeslut

Ansvarig: Ingela Pettersson, socialchef, tfn 0932-140 25

Verksamheten består av myndighetsutövning samt kommunens interna öppenvård.

Myndighetsutövningen har i uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut kring individuella behov av stöd till kommunens invånare. Alla beslut om bistånd utgår från den enskildes behov och förutsättningar samt utifrån aktuell lagstiftning. Myndighetsutövningen handlägger även ärenden inom familjerättsområdet såsom faderskap eller avtal om vårdnad, boende, umgänge. Det går att vända sig till myndighetsutövningen för råd och stöd.

Verksamheten bemannas med tre socialsekreterare på vardera 100% tjänst samt en biståndsbedömare på 100%

Annica Westman, anhörigkonsulent/nämndssekreterare, tfn nr 0932-140 12
Annica är sekreterare och registrator för socialnämnden vilket förutom att administrera nämnden arbetar med registrering av inkommen post. Hon är också handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Anhörigstöd innebär att erbjuda anhöriga samtal, information, råd och vägledning till olika former av stöd. Anordnar anhörigträffar och föreläsningar. Syn- och hörselinstruktör innebär att hjälpa individer med syn- och hörselnedsättningar, informera om och serva hjälpmedel och hjälpa till i kontakt med exempelvis synrehabilitering och hörcentral. Annica är även kontaktperson för uppdrag psykisk hälsa i kommunen. Arbetar 80%

Mer information hittar du på Omsorg och hjälp

Kontaktuppgifter

Enheten för stöd och öppna insatser

Ansvarig: Monica Jonsson, enhetschef, tfn 0932-141 52

Monica Jonsson har chefuppdraget och det övergripande ansvaret över verksamheten.

Inom området stöd och öppna insatser hittar du det mesta som du kan behöva hjälp och stötting med. Enheten är ny i sin roll och samlar allt som rör dig som invånare i vår kommun, kopplat till dina vardagliga behov. Här hanteras frågor som rör migration, arbetsmarknadsfrågor, brottsförebyggande arbete, posom, samordningsförbundet, färdtjänst och riksfärdtjänst, daglig verksamhet (Knytpunkten) med mera.

Monica är även sekreterare i Folkhälsorådet, folkhälsosamordnare, samankallande i kommunens friskvårdsgrupp och ordförande för fackförbundet Vision.

Jenny Lundberg, handläggare socialtjänsten, tfn 0932-141 29

Jennys arbetsuppgifter består bland av att utföra boendestöd och ge handledning inom daglig verksamhet. Övrigt så handlägger hon färdtjänst, riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, dödsboanmälan och annat som tillhör stöd och öppna insatser.

Linda Thoren, handläggare socialtjänsten, tfn 0932-141 71

Lindas arbetsuppgifter består bland av att utföra boendestöd och ge handledning inom daglig verksamhet. Övrigt så handlägger hon färdtjänst, riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, dödsboanmälan och annat som tillhör stöd och öppna insatser.

Helen Sjögren, koordinator/arbetskonsulent, tfn 0932-141 02

Helen möter du som landar i samordningsförbundet. Hennes roll är att koordinera och stötta dig hos flera andra myndigheter, det kan vara arbetsförmedlingen, försäkringskassan, hälsocentralen eller kriminalvården. Läs mer om denna verksamhet på Samordningsförbundet Umeåregionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)

Mer information hittar du på Omsorg och hjälp

Kontaktuppgifter