Socialnämndens verksamheter

Förvaltningsschef Ingela Pettersson, socialchef, tfn 0932-140 25

Ingela är ansvarig för verksamheterna och har till sin närmsta hjälp enhetschefer, socialsekreterare och administrativ personal. Ingela är den som ansvarar för upphandlingar och större inköp.

Vård och omsorg (VoO)

Vård- och omsorg, förkortas VoO, ansvarar för kommunens särskilda boenden, Johannesgården, Älvgården/Solrosen, Bjuregården samt kommunens hemtjänst och hemsjukvård.

Mer information hittar du på Äldre, äldreomsorg

Ansvarig: Ingela Pettersson, socialchef, tfn 0932-140 25

Annica Westman, anhörigkonsulent/nämndssekreterare, tfn nr 0932-140 12
Annica är sekreterare och registrator för socialnämnden vilket förutom att administrera nämnden arbetar med registrering av inkommen post. Anhörigstöd innebär att erbjuda anhöriga samtal, information, råd och vägledning till olika former av stöd. Anordnar anhörigträffar och föreläsningar. Syn- och hörselinstruktör innebär att hjälpa individer med syn- och hörselnedsättningar, informera om och serva hjälpmedel och hjälpa till i kontakt med exempelvis synrehabilitering och hörcentral. Kontaktperson för uppdrag psykisk hälsa i kommunen. Arbetar 75%

Fausta Marianovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), tfn nr 0932-140 17
Lagstadgat uppdrag som inneäbr ansvar för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Se till att det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov, att patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt, att rutinerna för läkemedelshantering är säkra, att besluten om delegering är patientsäkra, att patientjournaler förs och att anmälan görs till inspektion om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

Helen Sjögren, tfn 0932-141 02

- Älvgården/Solrosen

Särskilt boende för äldre med 14 boendeplatser, fördelat på två flyglar med gemensamma samlingsytor. Solrosen är en demensavdelning med sju boende.

Mer information hittar du på Särskilda boendeformer

Ansvarig: Ann-Louise Grahn, enhetschef, tfn 0932-140 07

- Bjuregården

Särskilt boende för äldre med 30 platser fördelat på 3 avdelningar Blåklockan, Rödklöverna och smörblomman.

Mer information hittar du på Särskilda boendeformer

Ansvarig: Annah Ovesson, enhetschef, tfn 0932-140 68

- Hemtjänst

Hemtjänstinsatserna har som syfte att underlätta för dig som äldre eller funktionsnedsatt att kunna bo kvar i din invanda hemmiljö. Hemtjänsten har drygt 20 medarbetare för ca 90 brukare.

Mer information hittar du på Hemtjänst

Ansvarig: Ann-Louise Grahn, enhetschef, tfn 0932-140 07

- Hemsjukvård (HSV/Hälso- och sjukvårdslag (HSL)

Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer för äldre.
HSL-ansvar för ca 100 patienter. Alla boenden har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.
Dagtid finns tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut

Ansvarig: Martina Eckeskog, enhetschef, tfn nr 0932-140 33

Sjuksköterska, särskilda boenden (SSB): 0932-140 89

Arbetsterapeut/sjukgymnast: 0932-141 95

Verksamheten för myndighetsbeslut och öppenvård (VMÖ)

Ansvarig: Ingela Pettersson, socialchef, tfn 0932-140 25

Verksamheten för myndighetsbeslut och öppenvård, VMÖ, består av myndighetsutövning samt kommunens interna öppenvård.

Myndighetsutövningen har i uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut kring individuella behov av stöd till kommunens invånare. Alla beslut om bistånd utgår från den enskildes behov och förutsättningar samt utifrån aktuell lagstiftning. Myndighetsutövningen handlägger även ärenden inom familjerättsområdet såsom faderskap eller avtal om vårdnad, boende, umgänge. Det går att vända sig till myndighetsutövningen för råd och stöd.

Knytpunkten är kommunens interna öppenvård som erbjuder boendestöd och daglig verksamhet. Boendestödet ger enskilda personer stöd i deras vardag, exempelvis vid psykisk funktionsnedsättning, för att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Målet är att stärka den enskildes egna förmågor. Knytpunkten erbjuder även sysselsättning till personer som har rätt till daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att få stöd via Knytpunkten behövs ett biståndsbeslut från myndighetsutövningen.

-Daglig verksamhet (Knytpunkten)

Jenny Lundberg, tfn 0932-141 29

Linda Thoren, tfn 0932-141 71
Öppen vård, boendestöd , färdtjänst och riksfärdtjänst.

Mer information hittar du på Omsorg och hjälp

Verksamheten bemannas med tre socialsekreterare på vardera 100% tjänst.

Kontaktuppgifter