Medborgarundersökningar

Årligen gör kommunen en undersökning där medborgarnas uppfattning om kommunens olika delar mäts.

Undersökningen ska ge kommunens invånare en möjlighet att tycka till och ge kommunen en bild av hur invånarna ser på sin kommun. Resultatet redovisas till politiker och några av måtten ingår i kommunens målarbete och redovisas i Årsredovisningen.

Undersökningen består av 41 frågor som delas in under 15 områden.

Medborgarundersökning 2023

Enkäten finns tillgänglig till och med 2023-10-31.

Fråga 1 * (obligatorisk)
Fråga 1


Fråga 2, Min ålder * (obligatorisk)
Fråga 2, Min ålder

Kommunen som helhet * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Kommunen är en bra plats att på och leva på
Information * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Kommunens information kring större förändringar fungerar bra

Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar
Bemötande och tillgänglighet * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen

Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen

Att få svar på frågor ställda till kommunen fungerar bra

Kommunens arbete med en jämställd och jämlik merborgarservice fungerar bra
Kommunikationer * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Utbudet av gång- och cykelvägar är bra

Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra

Möjligheterna att enkelt använda kollektivtrafik för vardagliga resor är bra

Möjligheterna att enkelt använda kollektivtrafik till fritidsaktiviteter är bra

Möjligheterna att enkelt kunna göra längre resor från kommunen utan bil är bra

Möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil är bra

Kommunens utbud av laddningsstationer för elfordon är bra
Gator och vägar * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen

Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen
Gång- och cykelvägar * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen

Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen
Renhållning * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra

Utbudet av platser för förpackningsåtervinning är bra

Utbudet av återvinningscentraler i kommunen är bra

Möjligheten att återvinna avfall utan transport med bil är bra
Vatten och avlopp * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten är bra
Räddningstjänst * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra
Helhetsbedömning anläggningar * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra

Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen

Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra

Skötsel av badplatser i kommunen fungerar bra
Helhetsbedömning nöjesutbud * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning) är bra

Utbudet av lekplatser och parker är bra

Utbudet för unga att träffas på är bra (t.ex. fritidsgård)

Utbudet för äldre att träffas på är bra (t.ex. träffpunkter)
Förskolan * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Förskolan fungerar bra i kommunen
Grundskolan * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Grundskolan fungerar bra i kommunen
Äldreomsorg * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen

Kommunens särskilda boenden fungerar bra

Hemtjänsten i kommunen fungerar bra
Stöd till utsatta personer * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Vet inte/har ingen åsikt
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra

Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen

Resultat 2022

Nedan redovisas resultatet per område, det var 90 stycken som svarade och max värdet per område är 5.

Medborgarundersökning 2022

Område

Resultat (max 5)

Kommunen är en bra plats att bo och leva på

4,4

Information

3,7

Bemötande och tillgänglighet

3,7

Kommunikationer

3,0

Gator och vägar

3,65

Gång och cykelvägar

3,2

Renhållning

4

Vatten och avlopp

3,4

Räddningstjänst

3,9

Helhetsbedömning anläggningar

3,2

Helhetsbedömning nöjesutbud

3,2

Förskolan

3,1

Grundskolan

2,8

Äldreomsorg

3,1

Stöd till utsatta personer

2,2