Medborgarundersökningar

Årligen gör kommunen en undersökning där medborgarnas uppfattning om kommunens olika delar mäts.

Undersökningen ska ge kommunens invånare en möjlighet att tycka till och ge kommunen en bild av hur invånarna ser på sin kommun. Resultatet redovisas till politiker och några av måtten ingår i kommunens målarbete och redovisas i Årsredovisningen.

Undersökningen bestod av 41 frågor som delas in under 15 områden.

Resultat 2023

Totalt har 82 personer svarat på undersökningen. 54,9 % av de svarande bor utanför tätort och 45,1 % i centralort. 70,7 % av de svarande är mellan 26 och 65 år. 29,3 % mellan 66 år och uppåt. Resultatet visas per ämnesområde. Maxvärdet per område är 5.

Medborgarundersökning 2023

Område

Resultat (max 5)

Kommunen som helhet

4,4

Information

3,75

Bemötande och tillgänglighet

3,4

Kommunikationer

3

Gator och vägar

3,6

Gång och cykelvägar

2,9

Renhållning

3,85

Vatten och avlopp

3,4

Räddningstjänst

3,8

Helhetsbedömningar anläggningar

3

Helhetsbedömningar nöjesutbud

3,1

Förskolan

2,8

Grundskolan

2,9

Äldreomsorg

3,2

Stöd till utsatta personer

2,3

Resultat 2022

Nedan redovisas resultatet per område, det var 90 stycken som svarade och maxvärdet per område är 5.

Medborgarundersökning 2022

Område

Resultat (max 5)

Kommunen är en bra plats att bo och leva på

4,4

Information

3,7

Bemötande och tillgänglighet

3,7

Kommunikationer

3,0

Gator och vägar

3,65

Gång och cykelvägar

3,2

Renhållning

4

Vatten och avlopp

3,4

Räddningstjänst

3,9

Helhetsbedömning anläggningar

3,2

Helhetsbedömning nöjesutbud

3,2

Förskolan

3,1

Grundskolan

2,8

Äldreomsorg

3,1

Stöd till utsatta personer

2,2