PR-stipendium

Kommunfullmäktige införde ett stipendium 1989. PR-stipendiet har som syfte att främja insatser av värde för Bjurholms kommun och/eller deras invånare. Kriterier för utdelning av PR-stipendium antogs av fullmäktige 1992-12-21.

Kriterier

 1. Stipendiet har som syfte att främja insatser som medför att Bjurholms kommun uppmärksammas och erhåller PR såväl inom länet som landet.
 2. Stipendiet skall kunna utdelas årligen till en eller flera stipendiater för ett sammanlagt belopp av högst 10 000 kronor.
 3. Ekonomiska medel för stipendiet avsätts i årsbudget för Bjurholms kommun.
 4. Stipendiat kan vara fysisk eller juridisk person.
 5. Kommunfullmäktiges presidium väljer stipendiat/-er. Beslutet måste vara enhälligt för att utdelning av stipendium skall kunna verkställas. Beslutet tillkännages vid stipendieutdelningen, som sker i samband med fullmäktiges sista sammanträde för verksamhetsåret.
 6. Förslag på stipendiater inlämnas till kommunfullmäktiges presidium senast den 1 november. Allmänheten och samtliga nämnder och styrelser får lämna förslag - med motivering - på lämpliga kandidater.
 7. Följande villkor ska gälla:
  - Stipendiat skall kunna tillerkännas en dokumenterad insats för Bjurholms kommun i avseende att sprida uppmärksamhet i positiv bemärkelse kring kommunen och bygden.
  - Som vägledning för utdelning av stipendium skall framläggas en redogörelse över den verksamhet som motiverar stipendiet.
 8. I de fall kommunen inte delar ut hela stipendieanslaget för ett år, återgår kvarvarande del av anslaget till kommunens rörelsekapital.