Stiftelser

Bjurholms kommun förvaltar två olika stiftelser.

Stiftelsen Iris Johansson

Stiftelsen Iris Johansson bildades år 2000 av Iris Johansson, f d lärare och rektor i Bjurholms kommun.

Stiftelsens ändamål

Dela ut stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjurholms kommun (mottagaren av stipendiet ska vara folkbokförd i Bjurholms kommun).

Utdelning kan endast ske från stiftelsekapitalets nettoavkastning. Utdelningen ska ske en gång per år och omfatta minst ett och högst fyra stipendier. Stipendiet skall uppgå till lägst 10 000 kr. Stipendiet/stipendierna skall tillsammans uppgå till minst 80 % av stiftelsekapitalets nettoavkastning.

Stiftelsen förvaltas av Bjurholms kommun. Stiftelsen lyder under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser stipendiater med ledning av inkomna ansökningar.

Stiftelsen ska vid utdelande av stipendiet ta hänsyn till mottagarens ekonomi och andra omständigheter så att stipendiet bedöms främja stiftelsens ändamål. Stipendiaten ska lämna redovisning till stiftelsen över hur stipendiet använts och uppnådda resultat.

Ansökan

Ansökan ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 30 september respektive år.

Ansökan gör du via e-tjänst ner på sidan.

Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nybergs minnesfond

Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond bildades 2013 för att bland annat dela ut ett stipendium för att uppmuntra lovande idrottsungdomar.

Sista nomineringsdag 30 september 2026.

Stiftelsens historia

Mats-Erik Nyberg meddelade i sitt testamente att 500 000 kronor skulle avsättas till en fond över vilken Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond upprättades. Stiftelsen förvaltas av Bjurholms kommunstyrelse. Avkastningen av kapitalet ska vart fjärde år utdelas, med hälften till lovande idrottsungdomar och återstående hälften ska tillfalla Bastuträsk byastugeförening.

Vem kan nomineras

Stipendiet utdelas till en eller flera ungdomar som:
• Är lovande inom sin idrott – skidsport och skytte har företräde
• Är företrädesvis från Bjurholm

Hur går nomineringen till

Stiftelsen tar emot nomineringar till stipendiet det året utdelningen sker. Företrädare för idrottsföreningar och privata personer kan nominera en ungdom genom att skicka in nominering via e-tjänst längst mer på sidan.