Synpunkter, klagomål och beröm

Bjurholms kommun vill erbjuda service av god kvalitet. Ibland blir något fel och då är det viktigt att vi får veta det. Dina synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Vi ser klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete.

Vill du lämna tips eller beröm så är det också välkommet.

Allra helst ser vi att du tar upp ärendet direkt med den det berör. Du är välkommen att kontakta oss på telefon 0932-140 00.

Upplever du ingen förbättring kan du lämna din synpunkt via vår e-tjänst, se länk nedan.

Ärendena skickas till rätt ställe i kommunen och besvaras. Du kan välja att vara anonym men då kan du naturligtvis inte få något svar om hur vi har behandlat ditt ärende. Viktigt att veta är att det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling.

Enklare frågor eller begäran om allmänna handlingar

Gäller det enklare frågor eller begäran om allmänna handlingar så skickar du ett mail till kommunen@bjurholm.se Länk till annan webbplats..

Så här hanterar vi klagomål och synpunkter

  • Synpunkt/klagomål/förslag/beröm kommer till kommunen via e-tjänst, e-post, brev eller telefonsamtal.
  • Ärendet registreras i vårt ärendehanteringssystem för den nämnd ärendet lyder under, kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnen eller miljö- och byggnämnden
  • Ärendet skickas till verksamhetschefen för den verksamhet som ärendet rör (kommun-, social- eller skolchef)
  • Verksamhetschef utser den som ska handlägga ärendet och skickar ärendet vidare till denne
  • Ärendet ska hanteras skyndsamt. Återkoppling till anmälaren (i de fall återkoppling önskas) muntligt eller skriftligt så snart det är möjligt, dock alltid inom tre veckor
  • Upplever uppgiftslämnaren ingen förbättring efter kontakt med handläggare kan personen föra ärendet vidare till verksamhetschef. Är man inte nöjd med kommunens hantering av klagomål kan man i vissa ärenden göra en anmälan till högre instans. Det kan t ex vara Länsstyrelsen eller Skolinspektionen (gäller skola och förskola)
  • Det är möjligt att lämna in anonyma klagomål, dessa ska utredas likadant som när uppgiftslämnaren är känd även om uppgiftslämnaren inte kan få ett svar