Medborgarlöften 2023-2025

För att nå framgång i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är samverkan mellan olika aktörer en framgångsfaktor.

Under våren 2022 fick medborgarna i Bjurholms kommun möjlighet att svara på en trygghetsundersökning som polisen och kommunen genomförde. Resultatet från denna enkät har tillsammans med polisens lägesbild och kommunens lägesbild legat till grund för framtagandet av nya medborgarlöften.

Polisen och kommunen kommer under åren 2023-2025 fokusera på fyra områden. Till varje område kommer det kopplas aktiviteter som polisen och kommunen till stor del kommer genomföra i samverkan i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Vill du veta hur det går?

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs kring de prioriterade områdena sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftena följs gemensamt upp av kommunen och polisen årsvis.

 • Droger
  Droger är vanligt förkommande i dagens samhälle och användning av droger påverkar såväl individen som samhället negativt. Polisen och kommunen ska aktivt verka för att förebygga och begränsa användning av droger. Polisen och kommunen ska arbeta för att tidigt upptäcka personer som riskerar att hamna i missbruk samt erbjuda dem erforderlig hjälp. Ett extra fokus ska ligga på tidig upptäckt hos unga personer.
 • Trafik
  Nollvisionen är det långsiktiga målet vilket innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Trafikmiljön berör i stort sett alla medborgare och är en miljö som ofta upplevs otrygg och kan innebära fara för olyckor med allvarliga konsekvenser. Polisen och kommunen ska tillsammans med andra aktörer och ur flera olika perspektiv arbeta aktivt för att trafikmiljön ska vara trygg och säker för alla som vistas där, både på vägar med högre hastigheter och inne i kommunens samhällen.
 • Hemmet ska vara en trygg plats
  Brott mot särskilt utsatta brottsoffer exempelvis barn och brott som begås i nära relationer är ett prioriterat område i samverkan. Brotten sker inte sällan i hemmet som ska vara en trygg plats. Då detta område innefattar ett stort antal ej anmälda brott så behövs ett aktivt jobb med att minska mörkertalen, sprida information för att öka anmälningsbenägenheten.

  Polisen och kommunen ska samverka för att förhindra att våld i hemmet och/eller mot särskilt utsatta personer sker samt utveckla arbetet gällande hjälp till brottsutövaren i syfte att förhindra att ytterligare brott begås.
 • Grannsamverkan
  Inbrott och stölder är brott som medborgare oroar sig över, detta kan vi se utifrån resultatet av den trygghetsenkät som genomfördes under våren. Polisen och kommunen ska verka för att starta upp fler grannsamverkansgrupper i syfte att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig vill polisen och kommunen förhindra att brott begås.

Umeå den 3 mars 2023