Anslagstavlan

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen att protokollet är justerat. Då finns det möjlighet att överklaga inom tre veckor från publicerat datum. När överklagningstiden är passerad försvinner anslaget.

Vad innebär kungörelser?
Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Har du frågor?

Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på
kommunen@bjurholm.se och märk mailet med Anslagstavla

 1. Kommunfullmäktige, 2022-12-12
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

  Måndag den 12 december 2022

  Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

  Ärenden:

  1. Sammanträdets öppnande
  2. Upprop
  3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 15 december kl. 13.00
  4. Avsägelse politiska uppdrag (C)
  5. Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
  6. Allmänhetens frågestund
  7. Målstyrning mot god ekonomisk hushållning 2023-2027
  8. Ändring i Årsplan 2023
  9. Reglemente för kommunalt partistöd i Bjurholms kommun 2023-2026
  10. Partistöd 2023
  11. Ersättning till förtroendevalda 2023-01-01 – 2026-12-31
  12. Uppförandekod för förtroendevalda 2023-2026
  13. Planering och projektering inför byggande av förskola, äldreboende, kök och matsal på fastigheten Arrendatorn 1 m.fl.
  14. Renhållnings och avfallstaxa 2023
  15. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa 2023
  16. Revidering av Riktlinjer för kommunala fastigheter och kommunal mark
  17. Rivning av byggnader på fastighet Skolan 7
  18. Försäljning av fastighet Alen 1-3
  19. Försäljning av fastighet Häggen 1
  20. Försäljning av fastighet Violen 1
  21. Köp av fastighet Färgaren 2
  22. Arbetsmarknad och Integrationspolicy
  23. Riktlinjer för Arbetsmarknad och Integration, AMI
  24. Riktlinjer för kommunikation
  25. Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar
  26. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
  27. Riktlinjer för digitala politiker och digitala styrelse- och nämndssammanträden
  28. Taxa för barnomsorg och skolbarnomsorg
  29. Tillägg i miljö- och byggnämndens reglemente med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
  30. Revidering av Taxa för tobak, folköl, vissa receptfria läkemedel med tillägg tobaksfria nikotinprodukter
  31. Ändring av timavgifter för miljö- och hälsoskyddsverksamheten
  32. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023
  33. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2023-2026

  Utdelning kommunfullmäktiges PR stipendium

  Avtackningar

  Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret och biblioteket tidigast 2022-12-01.

  Bjurholm den 2022-11-28

  Renée Olofsson, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 2. Kommunstyrelsen, 2022-11-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer64-97
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)