Anslagstavlan

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen att protokollet är justerat. Då finns det möjlighet att överklaga inom tre veckor från publicerat datum. När överklagningstiden är passerad försvinner anslaget.

Vad innebär kungörelser?
Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Har du frågor?

Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på
kommunen@bjurholm.se och märk mailet med Anslagstavla

 1. Kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och utbildningsnämnden
  Paragrafer11-20
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareKarin Gulliksson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer17
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer16
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Granskning av detaljplan för Verktyget 3 m fl Bjurholms kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  Plan och bygg har upprättat ett förslag till detaljplan för Verktyget 3 m.fl. Bjurholms kommun. Förslaget har varit på samråd 2021-03-15 - 2021-04-05. Ett samrådsmöte hölls 2021-03-24. Förslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige. Granskning pågår 2021-04-20 - 2021-05-11.

  Planens syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av en återvinningscentral med miljöstation i utkanten av tätorten på befintligt industriområde. Vidare är syftet att en del av befintlig byggnad ska kunna användas till kommunförråd samt annan verksamhet. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan men anses vara av allmänt intresse. Detaljplanen handläggs således med ett utökat förfarande. Detaljplanen omfattar fastigheterna Verktyget 3, Smedjan 2 och Bjurholm 1:116. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 § § miljöbalken har därför inte upprättats för planförslaget.

  Frågor besvaras av samhällsplanerare André Hellnersson, tfn 0932- 141 87, e-post andre.hellnersson@bjurholm.se

  Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen och vara miljö- och byggnämnden till handa senast 2021-05-11. Miljö- och byggnämnden, Bjurholms kommun 916 81 Bjurholm eller kommunen@bjurholm.se. Synpunkter ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning.Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut.

  Planhandlingarna finns även tillgängliga i kommunkontorets reception, Bjurholms kommun, Storgatan 9, samt på Bjurholms bibliotek, Skotlgatan 15, Bjurholm

  Handlingar
  PlanbeskrivningPDF
  PlankartaPDF
  SamrådsredogörelsePDF

 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer12-15
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Valberedningen, 2021-04-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedning
  Paragrafer1
  SekreterareEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Kommunfullmäktige, 2021-04-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer1-23
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)