Anslagstavlan

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen att protokollet är justerat. Då finns det möjlighet att överklaga inom tre veckor från publicerat datum. När överklagningstiden är passerad försvinner anslaget.

Vad innebär kungörelser?
Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Har du frågor?

Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på
kommunen@bjurholm.se och märk mailet med Anslagstavla

 1. Granskning av detaljplan för Verktyget 3 m. fl. Bjurholms kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaReceptionen kommunkontoret, Biblioteket
  Ansvarig för kungörelsenMalin Bohlin, byggnadsinspektör
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 13 timmar och 0 minuter)

  Planområdet ligger i utkanten av tätorten på befintligt industriområde. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av en återvinningscentral med miljöstation. Vidare är syftet att en del av befintlig byggnad ska kunna användas till kommunförråd samt annan verksamhet

  Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan men anses vara av allmänt intresse. Detaljplanen handläggs således med ett utökat förfarande.

  Detaljplanen omfattar fastigheterna Verktyget 1, Verktyget 2, Verktyget 3, Smedjan 2 och Bjurholm 1:116.

  Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 § § miljöbalken har därför inte upprättats för planförslaget.

  Frågor besvaras av byggnadsinspektör Malin Bohlin, tfn 0932- 141 88 eller e-post malin.bohlin@bjurholm.se

  Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen och vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2021-07-15. Miljö- och byggnämnden, Bjurholms kommun 916 81 Bjurholm
  eller kommunen@bjurholm.se

  Synpunkter ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut.

  Planhandlingarna finns även tillgängliga i kommunkontorets reception, Bjurholms kommun, Storgatan 9 samt på kommunens bibliotek, Skolgatan 15, Bjurholm

  Handlingar
  Granskningsutlåtande (1:a granskningen)PDF
  PlanbeskrivningPDF
  PlankartaPDF
  SamrådsredogörelsePDF

 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 210617
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer26
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunfullmäktige, 2021-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer25-52
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Valberedningen, 2021-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedning
  Paragrafer2-3
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  SekreterareEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunfullmäktige, 2021-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer24
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer24-25
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)