Anslagstavlan

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen att protokollet är justerat. Då finns det möjlighet att överklaga inom tre veckor från publicerat datum. När överklagningstiden är passerad försvinner anslaget.

Vad innebär kungörelser?
Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Har du frågor?

Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på
kommunen@bjurholm.se och märk mailet med Anslagstavla

 1. Kommunfullmäktige, 2023-06-12
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

  Måndag den 12 juni 2023

  Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

  Ärenden:

  1. Sammanträdets öppnande
  2. Upprop
  3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 15 juni kl. 07.45
  4. Försäljning av fastighet Släggan 10
  5. Försäljning av fastighet Maskrosen 1
  6. Försäljning av fastigheterna Prästkragen 7-8
  7. Försäljning av fastigheterna Bjurholm 1:129 och 1:130

  Ärende 4-7 justeras omedelbart efter sammanträdets slut.

  1. Allmänhetens frågestund
  2. Årsplan med budget 2024
  3. Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare och föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom
  4. Handlingsprogram enligt lag (2003:778) Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2023-2026
  5. Taxor för bredbands- och kabel-TV tjänster
  6. Kultur- och utbildningsnämndens reglemente 2023-2026
  7. Färdplan Nära Vård 2030 i Västerbotten
  8. Riktlinjer för styrdokument
  9. Taxa för kopior och utskrifter av allmänna handlingar
  10. Reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma nämnd för personaladministrativa system
  11. Reglemente, samverkansavtal och fördelningsnyckel för Umeåregionens gemensamma överförmyndarnämnd
  12. Ändring av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hösten 2023
  13. Val av nämndemän för mandatperioden 2024-2027
  14. Val av ledamot i överförmyndarnämnden
  15. Motioner under beredning

  Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret och biblioteket tidigast 2023-06-01.

  Bjurholm den 2023-05-30

  Bengt-Ove Lindgren, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-05-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer11
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsen, 2023-05-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer36-61
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)