Artikeln publicerades 23 juni 2021

Granskning av detaljplan för Verktyget 3 m. fl. Bjurholms kommun

Plan och bygg har upprättat ett förslag till detaljplan för Verktyget 3 m.fl. Bjurholms kommun. Förslaget har varit på samråd 2021-03-15 - 2021-04-05. Ett samrådsmöte hölls 2021-03-24. Detaljplanen var ute på granskning 2021-04-20 - 2021-05-11.

Efter genomförd granskning har planområde och fastighetsrättsliga frågor ändrats. Detta för att bättre tillgodose kommunens och ägaren av grannfastighetens behov. I och med att detta har betydelse för sakägare bedöms det därför vara lämpligt att genomföra en ny granskning. Granskningen pågår 2021-06-24 - 2021-07-15.

Planområdet ligger i utkanten av tätorten på befintligt industriområde. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av en återvinningscentral med miljöstation. Vidare är syftet att en del av befintlig byggnad ska kunna användas till kommunförråd samt annan verksamhet

Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan men anses vara av allmänt intresse. Detaljplanen handläggs således med ett utökat förfarande.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Verktyget 1, Verktyget 2, Verktyget 3, Smedjan 2 och Bjurholm 1:116.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 § § miljöbalken har därför inte upprättats för planförslaget.

Frågor besvaras av byggnadsinspektör Malin Bohlin, tfn 0932- 141 88 eller e-post malin.bohlin@bjurholm.se

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen och vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2021-07-15. Miljö- och byggnämnden, Bjurholms kommun 916 81 Bjurholm
eller kommunen@bjurholm.se

Synpunkter ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut.

Planhandlingarna finns även tillgängliga i kommunkontorets reception, Bjurholms kommun, Storgatan 9 samt på kommunens bibliotek, Skolgatan 15, Bjurholm

Handlingar
Granskningsutlåtande (1:a granskningen)PDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
SamrådsredogörelsePDF

 1. Granskning av detaljplan för Verktyget 3 m. fl. Bjurholms kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaReceptionen kommunkontoret, Biblioteket
  Ansvarig för kungörelsenMalin Bohlin, byggnadsinspektör
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 13 timmar och 0 minuter)