Artikeln publicerades 12 november 2021

Samråd av förslag till detaljplan för Brandstationen 1, Bjurholms kommun

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Brandstationen 1, Bjurholms kommun. Samrådshandlingar finns tillgängliga under tiden 2021-11-12 -- 2021-12-03. Ett informations- och samrådsmöte hålls även 2021-11-25 kl. 17.00 - 19.00 på Bjurholms bibliotek.

Planområdet ligger i södra delen av Bjurholms tätort. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av småindustri och bostäder. Vidare är syftet att en del av byggnaden ska kunna användas till handelsändamål. Småindustri specificeras att vara av icke-störande karaktär. Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Frågor besvaras av projektledare/byggnadsinspektör Malin Bohlin, plan och bygg, tfn 0932-141 88 eller e-post malin.bohlin@bjurholm.se

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen och vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2021-12-03
Miljö- och byggnämnden, Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm eller till kommunen@bjurholm.se. Vänligen lämna namnförtydligande och adress i skrivelsen. Inkomna synpunkter registreras i diariet och blir därmed en allmän handling.

Samrådshandlingar finns även tillgängliga i kommunkontorets reception, Bjurholms kommun, Storgatan 9, 916 81 Bjurholm samt på Bjurholms bibliotek, Skolgatan 15, Bjurholm

Handlingar

Planbeskrivning Pdf, 582.8 kB.

Plankarta Pdf, 2.6 MB.

 1. Samråd av förslag till detaljplan för Brandstationen 1, Bjurholms kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenMalin Bohlin
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)