Artikeln publicerades 21 december 2021

Granskning av detaljplan för Brandstationen 1, Bjurholms kommun

Plan och bygg har upprättat ett förslag till detaljplan för Brandstationen 1, Bjurholms kommun. Förslaget har varit på samråd 2021-11-12 - 2021-12-03. Ett samrådsmöte hölls 2021-11-25. Förslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av miljö- och byggnämnden. Granskning pågår 2021-12-22 - 2022-01-12

Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av småindustri och bostäder samt att en del av byggnaden ska kunna användas till handelsändamål. Småindustri specificeras att vara av icke-störande karaktär. Detaljplanen omfattar endast fastigheten Brandstationen 1. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 §§ miljöbalken har därför inte upprättats för planförslaget. Detaljplanen handläggs med ett standard förfarande. 

Frågor besvaras av projektledare/byggnadsinspektör Malin Bohlin, plan och bygg, tfn 0932-141 88 eller e-post malin.bohlin@bjurholm.se

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen och vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2022-01-12
Miljö- och byggnämnden, Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm eller till kommunen@bjurholm.se. Vänligen lämna namnförtydligande och adress i skrivelsen. Inkomna synpunkter registreras i diariet och blir därmed en allmän handling. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut.

Planhandlingarna, inklusive utredningar, finns även tillgängliga i kommunkontorets reception, Bjurholms kommun, Storgatan 9, 916 81 Bjurholm samt på Bjurholms bibliotek, Skolgatan 15 Bjurholm.

Handlingar
Planbeskrivning Pdf, 747.7 kB.
Plankarta Pdf, 3.2 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 142.3 kB.

 1. Granskning av detaljplan för Brandstationen 1, Bjurholms kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenMalin Bohlin
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 12 timmar och 54 minuter)