Artikeln publicerades 23 september 2022

Samråd av förslag till detaljplan för Fyrkanten 2, Bjurholms kommun

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Fyrkanten 2, Bjurholms kommun. Samrådshandlingar finns tillgängliga under tiden 2022-09-23 -- 2022-10-14.

Ett informations- och samrådsmöte hålls på Bjurholms bibliotek torsdag 29 september kl 16-18.

Planområdet ligger i nordöst, strax utanför Bjurholms tätort och fastigheten är belägen ca 100 meter norr om korsningen till väg 92. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för fortsatt verksamhet och utbyggnad av brandstationen för Bjurholms räddningstjänst på fastigheten Fyrkanten 2. Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.

Frågor besvaras av byggnadsinspektör/bygglovhandläggare Adam Bergqvist, plan och bygg, tfn 0932-140 20 eller e-post adam.bergqvist@bjurholm.se

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen och vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2022-10-14. Miljö- och byggnämnden, Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm eller till kommunen@bjurholm.se. Vänligen lämna namnförtydligande och adress i skrivelsen. Inkomna synpunkter registreras i diariet och blir därmed en allmän handling.

Samrådshandlingar finns även tillgängliga i kommunkontorets reception, Bjurholms kommun, Storgatan 9, 916 81 Bjurholm samt på Bjurholms bibliotek, Skolgatan 15, Bjurholm

Handlingar

Planbeskrivning Pdf, 470.2 kB.

Plankarta Pdf, 3.7 MB.

 1. Samråd av förslag till detaljplan för Fyrkanten 2, Bjurholms kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenAdam Bergqvist
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)