Artikeln publicerades 2 november 2022

Kommunfullmäktige, 2022-11-07

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

måndag den 7 november 2022

Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 10 november kl. 13.00
 4. Val av revisorer
 5. Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen
 6. Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnämnden
 7. Val av ledamöter och ersättare till socialnämnden
 8. Val av ledamöter och ersättare till kultur- och utbildningsnämnden
 9. Val av ledamöter och ersättare till valnämnden
 10. Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden
 11. Val av begravningsombud
 12. Val av två ledamöter till Primärkommunala beredningen (PKB)
 13. Val av två ledamöter till Primärkommunala delegationen (PKD)
 14. Val av ledamot till Delegationen för social välfärd och hälsa (DSH)
 15. Val av ledamot till Delegationen för utbildning (DU)
 16. Val av vänortskommitté
 17. Val av ombud och ersättare till Konstvägen sju älvars årsmöte
 18. Val av ombud och ersättare till Produktutvecklingscenter i Bjurholm AB:s bolagsstämma
 19. Val av gode män enligt Fastighetsbildningslagen
 20. Delegerade val till kommunstyrelsen
 21. Delegerade val till socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden
 22. Ordning för inkallande av ersättare till kommunstyrelse och nämnder

Allmänhetens frågestund utgår.

Ajournering för val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Landsting för perioden 2023-2027

Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret och biblioteket tidigast 2022-11-01.

Bjurholm den 2022-10-31

Renée Olofsson, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 1. Kommunfullmäktige, 2022-11-07
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (6 dagar, 4 timmar och 0 minuter)