Artikeln publicerades 19 oktober 2023

Kommunfullmäktige, 2023-10-30

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

Måndag den 30 oktober 2023

Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 2 november kl. 10.00
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Fyllnadsval revisor
 6. Revisorernas granskning av Delårsrapport 2023 för Bjurholms kommun
 7. Delårsrapport 2023 för Bjurholms kommun
 8. Remissvar – Försäljning av fastighet Maskrosen 1
 9. Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet
 10. Taxor och avgifter inom socialnämnden
 11. Avsägelse politiska uppdrag (S)
 12. Val av ledamot i miljö- och byggnämnden (S)
 13. Interpellation – Kompetensförsörjning inom socialnämndens ansvarsområde
 14. Interpellation – Socialnämndens beslut gällande antalet platser för särskilt boende, Diamanten
 15. Interpellation – Kommunstyrelsens budgetunderskott
 16. Motioner under beredning

Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret och biblioteket tidigast 2023-10-19.

Bjurholm den 2023-10-17

Renée Olofsson, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 1. Kommunfullmäktige, 2023-10-30
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 9 timmar och 0 minuter)