Hur man överklagar

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen, så skiljer man på om man tycker att det var fel att kommunen fattade beslutet (kommunalbesvär), eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär eller laglighetsprövning

Som kommuninvånare kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

Ett kommunalbesvär ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 13 kapitel. I paragraf 8 anges grunderna för laglighetsprövning. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • Beslutet inte har tillkommit till på lagligt sätt
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • Beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
  • Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

Överklagan enligt kommunalbesvär ska skickas till förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Exempel på kommunalt beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning, som beskriver hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Överklagandet ska vara skriftligt. Ange vilket beslut du vill överklaga och ärendets diarienummer. Ange varför du tycker att beslutet är fel samt hur du tycker beslutet ska ändras. I skrivelsen ska ditt namn, adress och telefonnummer framgå. Du bör även skicka med handlingar eller andra bilagor som du vill hänvisa till. Skrivelsen undertecknas och namnteckning förtydligas.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Överklagan enligt förvaltningsbesvär ska skickas till:

Bjurholms kommun
Beslutande nämnd
916 81 Bjurholm