Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, kommunens utdebitering (det vill säga den kommunala skattesatsen), taxor och avgifter samt andra övergripande och viktiga frågor för kommunen har kommunfullmäktige att besluta om.

Till dessa frågor hör den kommunala budgeten. Kommunfullmäktige fastställer årligen de ekonomiska ramarna för respektive nämnders verksamheter. En viktig del i arbetet är därför uppföljning och utvärdering av verksamheternas ekonomi och kvalitet. Kommunfullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt bolagsstyrelser.

Mandatfördelning

Bjurholms kommun har 21 mandat fördelat enligt följande:
Socialdemokraterna 6 mandat, Moderaterna 6 mandat, Centerpartiet 3 mandat, Sverigedemokraterna 3 mandat, Kristdemokraterna 3 mandat