Kommunstyrelsen och arbetsutskott

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling, ekonomi och samverkan, samt allt annat som inte faller under miljö- och byggnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden eller valnämnden.

Kommunstyrelsen är även räddningsnämnd, civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd, kristidsnämnd och hemvärnsnämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterar de ärenden som kommunstyrelsen har delegerat. Utskottet består av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ansvarsområden

Arbetsmarknad
Arbetsmiljö
Arkivmyndighet
Bredband
Ekonomi
Energirådgivning
Enskilda vägar
EU-projekt
Flyktingsamordning
Folkhälsofrågor
Fritid
Förvaltningsfastigheter
Glesbygdsservice
Information
Infrastruktur
IT- och dataverksamhet
Jämställdhetsfrågor
Kollektivtrafik
Krisledningsnämnd
Marknadsföring
Näringsliv
Personal
Personuppgiftsansvar enl dataskydds-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Renhållning/Avfall
Räddningstjänst
Sotningsväsende
Tekniska
Turism
Utveckling
Växel
Översiktlig planering
Överförmyndare