Kommunstyrelsen och arbetsutskott

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling, ekonomi och samverkan, samt allt annat som inte faller under miljö- och byggnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden eller valnämnden.

Kommunstyrelsen är även räddningsnämnd, civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd, kristidsnämnd och hemvärnsnämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterar de ärenden som kommunstyrelsen har delegerat. Utskottet består av kommunstyrelsens presidium.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Sammanträdestider 2021

Protokoll

Kommunstyrelsens ansvarsområden

Arbetsmarknad
Arbetsmiljö
Arkivmyndighet
Bredband
Ekonomi
Energirådgivning
Enskilda vägar
EU-projekt
Flyktingsamordning
Folkhälsofrågor
Fritid
Förvaltningsfastigheter
Glesbygdsservice
Information
Infrastruktur
IT- och dataverksamhet
Jämställdhetsfrågor
Kollektivtrafik
Krisledningsnämnd
Marknadsföring
Näringsliv
Personal
Personuppgiftsansvar enl dataskydds-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Renhållning/Avfall
Räddningstjänst
Sotningsväsende
Tekniska
Turism
Utveckling
Växel
Översiktlig planering
Överförmyndare