Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden svarar för plan-, mätnings- och byggnadsverksamhet, trafiknämndsfrågor, miljö- och hälsoskyddsverksamhet, kalkningsprogrammet samt är kommunens naturvårdsorgan. Nämnden har en viktig roll i samhällsplaneringen.

Miljö- och byggnämnden är en myndighet som är skyldig att tillse att de hundratals lagar som reglerar verksamheten efterlevs. Det sker genom myndighetsbeslut, information och rådgivning, samt inventeringar och kunskapssammanställningar.

Nämnden ska bland annat pröva frågor om bygglov, rivningslov och marklov. En byggherre har ansvaret för att alla nödvändiga tillstånd finns och att gällande regelverk om byggande, miljö med mera följs medan nämnden har en ren tillsynsfunktion.

Miljö- och byggnämndens ansvarsområden

Fysisk planering
Kalkning
Livsmedelskontroll
Lotteritillstånd
Naturvårdsorgan
Personuppgiftsansvar enl dataskydds-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Plan- och kartframställning
Trafiknämnd
Tillsyn och prövning enl Miljöbalken
Tillsyn och prövning enl Plan- och Bygglagen
Kommunens geografiska informationssystem (Gis)
Serveringstillstånd
Receptfria läkemedel
Tobakstillstånd