Arvode och ersättningar

Dessa regler gäller för kommunfullmäktige, ledamöter och ersättare.

Ersättningsformer

Arvode kan utgå i form av månadsarvode, förrättningsarvode och
sammanträdesarvode. Även ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst, ersättning för barntillsyn samt förlorad pensionsförmån kan utgå. Vidare utgår reseersättning och traktamente.

Månadsarvode

Månadsarvode beräknas som en andel av riksdagsledamöternas månadsarvode.

Ersättning till förtroendevalda 2023-2026

Förtroendevald

Månadsarvode (% av riksdagsledamöternas arvode)

Kommunfullmäktiges ordförande

4 %

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

1.7 %

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

1.7 %

Kommunstyrelsens ordförande

60 %

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

15.6 %

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

15.6 %

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande

4 %

Kultur- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande

1.7 %

Kultur- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande

1.7 %

Socialnämndens ordförande

4 %

Socialnämndens 1:e vice ordförande

1.7 %

Socialnämndens 2:e vice ordförande

1.7 %

Miljö- och byggnämndens ordförande

4 %

Miljö- och byggnämndens vice ordförande

1.7 %

Förrättningsarvode

Om förtroendevald deltar i träff som ej är protokollfört sammanträde eller ej utför de arbetsuppgifter som ingår i ordförande- och 1:e och 2:e viceordförandearvodet kallas det för förrättning.

a) För protokollfört sammanträde på fyra timmar eller mindre utgår arvode för halv dag, enligt månadsarvode. För sammanträde på mer än fyra timmar utgår arvode för hel dag.
b) Vid förrättning inom Bjurholms kommun utgår ingen ersättning för restid, semester, förlorad arbetsförtjänst eller förlorad pensionsförmån.

c) Ersättningen kan max uppgå till 8 timmar/dag.

d) Uppehåll för lunch räknas inte in i förrättningsarvodet.

e) Vid förrättning utanför Bjurholms kommun utgår förrättningsarvode för avresa från Bjurholms kommunhus till återkomst till Bjurholms kommunhus.

f) Vid justering av protokoll utgår en timmes förrättningsarvode samt reseersättning i förekommande fall.

g) Ordförande och vice ordförande i valnämnd ersätts med förrättningsarvode för uppdrag som ingår inom ramen för månadsarvode för övriga ordförande samt vice ordförande i fullmäktige/styrelse och nämnder.

h) Blanketter gällande utbetalning av förrättningsarvode och reseersättning ska inlämnas per den sista varje månad.

i) För protokollfört arbetsutskott eller presidieträff i socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden utgår förrättningsarvode, där varje påbörjad timme räknas upp till närmaste halvtimme.

j) För protokollfört möte i valberedningen samt valnämnden utgår
förrättningsarvode där varje påbörjad timme räknas upp till närmaste halvtimme.

Beslut och attest om rätt till förrättningsarvode för samtliga ledamöter avgörs av kommunstyrelsens ordförande.

Förättningsräkning skickas in via e-tjänst, se länk längst ner på sidan.

Sammanträdesarvode

Om förtroendevald deltar i träff som är protokollfört kallas det för sammanträde.

a) För protokollfört sammanträde på fyra timmar eller mindre utgår arvode för halv dag, enligt månadsarvode. För sammanträde på mer än fyra timmar utgår arvode för hel dag, enligt månadsarvode.

b) Vid flera sammanträden under samma dag utbetalas högst arvode motsvarande ett heldagssammanträde, enligt månadsarvode.

c) Uppehåll för lunch räknas inte in i sammanträdesarvodet.

d) Sammanträdesarvode inkluderar semesterersättning.

Förlorad arbetsförtjänst

Utöver sammanträdesarvode utbetalas ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Uppgift om förlorad arbetsförtjänst för halv- resp. heldag lämnas till lönekontoret som fortlöpande sköter utbetalningarna. Uppgiften om förlorad arbetsförtjänst ska vara styrkt av respektive arbetsgivare.

Förtroendevald som ej kan redovisa förlorad arbetsförtjänst, t.ex. egenföretagare, erhåller ersättning motsvarande sjukpenninggrundande inkomst, intyg från revisor eller senast taxerad inkomst.

Beräkning

  • Heldagsersättning för taxerad inkomst beräknas; taxerad inkomst/365 dagar * 1.4.
  • Halvdagsersättning för taxerad inkomst beräknas; taxerad inkomst/365 dagar * 1.4/2.

Ingen retroaktiv ersättning utgår vid ändring av inkomst.

Blanketter för intyg hittar du via rubriken E-tjänster längst ner på sidan

Förlorad pensionsförmån

Vid förlorad arbetsförtjänst

Ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas med 4,5 % på den förlorade arbetsförtjänsten. Utbetalning sker fortlöpande under året.

Vid hel- och deltidsarvodering

Hel- och deltidsarvoderade med tjänstgöringstid om 40 % eller mer omfattas av bestämmelser om pensions och avgångsersättning för förtroendevalda.
Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande med en tjänstgöringsgrad om 20 %, får ett månadsarvode med 4,5 % i förlorad pensionsförmån, motsvarande den pensionsersättning som utbetalas vid förlorad arbetsförtjänst. Dessa 4,5 % i pensionsförmån får personen i fråga själv förfoga över.

Ersättning vid resor

För resa från bostaden till sammanträde utgår reseersättning enligt kommunalt bilavtal. Reseersättning kan även utgå för resa från arbetsplatsen om denna ligger längre bort från sammanträdeslokalen än bostaden. Har man kortare väg än tre km utgår ingen ersättning annat än i de fall där särskilda skäl föreligger.

Samåkning till och från sammanträden ska eftersträvas.
Resor ska planeras och genomföras enligt kommunens gällande Mötes- och resepolicy.
Kommunens leasingbil bokas enligt fastställd rutin.

Traktamente

  • Flerdygnstraktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen.
  • Traktamente utgår enligt kommunalt avtal. Om mat ingår reduceras traktamentet.
  • Endagstraktamente utgår inte.

Barntillsynskostnader

Vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till och med den månad barnet fyller 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i kommunal eller annan alternativ barnomsorg.

Ersättning utgår endast om make/maka/partner/sambo arbetar eller studerar. Ersättning utgår, enligt månadsarvode, per barn och sammanträdes-/förrättningstimme efter eget intygande av den förtroendevalda om havda kostnader. Ersättningen utgör således kostnadsersättning och ej arvode. Vid efterfrågan ska merkostnader kunna styrkas.

Tjänstgöring för kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande tjänstgör 80 %, fyra dagar/vecka. Samtliga
arbetsuppgifter ska inrymmas inom avtalad tjänstgöringstid.

Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande tjänstgör 20 %, en dag/vecka.
Arbetsuppgifterna ska i största möjliga mån rymmas inom avtalad tjänstgöringstid.

Kommunstyrelsens ordförande ska godkänna all annan tjänstgöring. Om vice
ordförandena tjänstgör utöver avtalad tid ska sammanträdes- eller förrättningsarvode utgå.

Uppräkning av arvoden och ersättningar

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Bjurholms kommun har sin utgångspunkt i riksdagsledamotsarvodet. Uppräkning sker årligen, per kalenderår, med utgångspunkt i Riksdagens arvodesnämnds fastställda riksdagsledamotsarvode som gäller per den 1 januari det år uppräkningen avser.

Uppgifter som täcks inom ramen för månadsarvodet

Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i nämnderna samt i fullmäktige
För ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i nämnderna samt i fullmäktige ingår följande och därtill jämförbara arbetsuppgifter som är förenade med uppdraget:

a) Att rutinmässigt följa förvaltningens arbete

b) Genomgång och beredning av ärende med sekreterare, föredragande eller
annan anställd med anledning av sammanträden, besiktningar e. d.

c) Mottagning för allmänheten, telefonsamtal e.d.

d) Utövande av delegationsbeslut

Arbetsuppgifterna ska täckas inom ramen för månadsarvodet.

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
För ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ingår följande och därtill jämförbara arbetsuppgifter som är förenade med uppdraget:

a) Att rutinmässigt följa förvaltningens arbete

b) Överläggningar med tjänsteman eller annan anställd

c) Genomgång och beredning av ärende med sekreterare, föredragande eller
annan anställd med anledning av sammanträden, besiktningar e. d.

d) Besök på förvaltningar för information eller utanordning

e) Mottagning för allmänheten, telefonsamtal e.d.

f) Utövande av delegationsbeslut

g) Deltagande i presidieträffar

h) Deltagande i arbetsutskott

Arbetsuppgifterna ska täckas inom ramen för månadsarvodet.

Ansvar som åligger ordförande i fullmäktige, styrelse och nämnder

Ordförande i kommunfullmäktige
Ordförande i kommunfullmäktige ansvarar för att:

a) Närmast under fullmäktige ha inseende över styrelse och nämnders
verksamheter, med uppmärksamhet följa strategiska frågor och ta erforderliga
initiativ i dessa avseenden,

b) Befrämja erforderlig samverkan mellan fullmäktige och kommunstyrelsen,

c) Företräda fullmäktige vid uppvaktning hos myndighet eller vid konferenser och sammanträden med myndigheter, företag och enskilda,

d) Se till att fullmäktiges ärenden behandlas utan dröjsmål samt bevaka
uppföljningen av beslut tagna i fullmäktige,

e) Tillsammans med andra berörda bevaka kommunens intressen gentemot stat, landsting och kommuner,

f) Samtliga arbetsuppgifter som är förenade med uppdraget blir genomförda

Kommunstyrelsens ordförande
Ordförande i kommunstyrelsen ansvarar för att:

a) Närmast under styrelsen ha inseende över kommunens nämndsförvaltning, med uppmärksamhet följa strategiska frågor och ta erforderliga initiativ i dessa
avseenden,

b) Befrämja erforderlig samverkan mellan styrelsen och kommunens övriga
nämnder,

c) Företräda styrelsen vid uppvaktning hos myndighet eller vid konferenser och
sammanträden med myndigheter, företag och enskilda samt verka för ett
företagsvänligt klimat i kommunen,

d) Se till att styrelsens ärenden behandlas utan dröjsmål samt bevaka uppföljningen av beslut tagna i styrelse och nämnder,

e) Tillsammans med andra berörda bevaka kommunens intressen gentemot stat, landsting, kommuner och företag.

f) Samtliga arbetsuppgifter som är förenade med uppdraget blir genomförda

Ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
socialnämnden
Ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
socialnämnden ansvarar för att:

a) Närmast under nämnden ha inseende över nämndens verksamheter, med
uppmärksamhet följa strategiska frågor och ta erforderliga initiativ i dessa
avseenden,

b) Befrämja erforderlig samverkan mellan nämnden och kommunstyrelsen samt kommunens övriga nämnder,

c) Företräda nämnden vid uppvaktning hos myndighet eller vid konferenser och
sammanträden med myndigheter, företag och enskilda,

d) Se till att nämndens ärenden behandlas utan dröjsmål samt bevaka
uppföljningen av beslut tagna i nämnden,

e) Samtliga arbetsuppgifter som är förenade med uppdraget blir genomförda

Frånvaro för ledamot med månadsarvode

Ledamot med månadsarvode är skyldig att anmäla sjukfrånvaro eller annan frånvaro till personalavdelningen. För varje frånvaroperiod om 30 dagar reduceras arvodet med 1/12 för ledamot med månadsarvode. Ersättare kan uppbära arvode som omfattar tjänstgöringstiden.

Vid sjukfrånvaro reduceras arvodet enligt ovan dock inte i de fall där det bedöms att eller intyg anger att förtroendeuppdrag är möjligt att utföra.

Hel- eller deltidsarvoderad ledamot med månadsarvode
För hel- eller deltidsarvoderad ledamot med månadsarvode ska sjukfrånvaro meddelas enligt fastställda rutiner utifrån gällande regelverk. För aktuell rutin ansvarar personalavdelningen. Vid sjukfrånvaro reduceras månadsarvodet motsvarande regler i Allmänna bestämmelser (kollektivavtal). Sjukpenning betalas ut från Försäkringskassan enligt bestämmelser i AFL, lag om allmän försäkring (1962:381).

Ovanstående stycke gäller för kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice
ordförande.

Ledighet för hel- eller deltidsarvoderad

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på hel- eller deltid har rätt till ledighet från sina kommunala uppdrag utan att arvodet reduceras. Detta gäller även för 1:e och 2:e vice ordförande. Ledighetens längd ska motsvara den semester som arbetstagare i motsvarande ålder enligt Allmänna bestämmelser är berättigad till. Vid längre ledighet än ovan reduceras månadsarvodet motsvarande regler i Allmänna bestämmelser.
Redovisning av ledighet görs till lönekontoret.

Ledigheten ska förläggas på ett sådant sätt att uppdraget påverkas i minsta möjliga omfattning samt ske i samråd med kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens presidium samt med kommunchefen.

Ersättning till revisorerna

Revisorerna ersätts enligt reglerna för förrättningsarvode och vid sammanträde med sammanträdesarvode.

Ersättning till ersättare

En ej tjänstgörande ersättare från respektive parti erhåller ersättning för närvaro vid sammanträden, enligt sammanträdesarvoden.

Godkännande och attest

Sammanträdesarvoden och kostnadsersättningar enligt Ersättning till förtroendevalda godkänns och attesteras av kommunstyrelsens ordförande eller annan som kommunstyrelsen utser.

Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsen.

Översyn av reglemetet ska genomföras inför varje ny mandatperiod om inte annat krävs.

Sammanträdesarvoden

Sammanträdesarvoden 2023-2026

Sammanträdestider

Fördelning i procent

Hel dag, mer än fyra timmar

1.6 % av riksdagsledamöternas arvode

Halv dag, fyra timmar eller mindre

0.8 % av riksdagsledamöternas arvode

Icke tjänstgörande ersättare, hel dag, mer än fyra timmar

1.6 % av riksdagsledamöternas arvode

Icke tjänstgörande ersättare, halv dag fyra timmar eller mindre

0.8 % av riksdagsledamöternas arvode

Förrättningsarvode per timme

75 % av riksdagsledamöternas arvode/165

Ersättning för barntillsyn per timme, ersättning per barn och sammanträdes/förrättningtimme

16 % av riksdagsledamöternas arvode/165