Övergripande lagstiftning

All kommunal verksamhet utgår från lagar och förordningar. Här hittar du några exempel på viktiga lagar som styr kommunal verksamhet.

Arbetsmiljölagen

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen är en ramlag som beskriver hur arbetsmiljön ska vara för att vara trygg och säker. Den innehåller också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsmiljölagen omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet; tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala faktorer och arbetets innehåll.

Lagtext: Arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverkets information om arbetmiljölagar för politiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om lagar och regler för arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om förtroendevaldas arbetsgivaransvar på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barns rättigheter, som också är svensk lag, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Läs Unicefs information om barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Lagtext: Diskrimineringslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diskrimineringsombudsmannens information om vad som är diskriminering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheten (nämnder och förvaltningar) ska gå tillväga vid sin handläggning av ärenden. Kommunfullmäktige, kommunala bolag och stiftelser berörs däremot inte av lagen.

Lagtext: Förvaltningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunallagen

Kommunallagen är den lag som på ett övergripande sätt sätter gränserna för den kommunala verksamheten, talar om vilka organ som måste finnas och vilka som får finnas, beskriver förtroendevaldas förutsättningar och kommunal ekonomi.

Lagtext: Kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om nationella minoritetr och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetssspråk beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.

Lagtext: Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk(Länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är hemliga, och när de är det.

Lagtext: Offentlighets- och sekretesslag(Länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Speciallagar för olika verksmhetsområden

Mer information kommer