Politiska ord och uttryck

Här förklaras ord och politiska termer som kan förekomma i handlingar och under politiska möten i Bjurholms kommun.

Ordlista

Ord

Förklaring

Ajournera

Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt

Arvode

Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Avslag

Avslag betyder nej

Beredning

Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende

Bifall

Bifall betyder ja

Bordlägga

Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde

Delegera

Överlåta arbete och beslut till någon annan

Ersättare

Ersättare för ordinarie ledamot; suppleant

Facknämnd

Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde

Fråga

Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Föredragande

Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse

presenterar ett ärende

Föredragningslista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning

Förtroendevald

Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

Förvaltning

Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstepersoner

Handläggare

Tjänsteperson som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

Hemställa

Föreslå

Interpellation

Om din fråga kräver ett längre svar skriver du en interpellation i kommunfullmäktige till ordförande i den nämnd som är ansvarig för sakinnehållet som frågan rör sig kring.

Justering

Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras

Jäv

Det kallas jäv när en förtroendevald kan misstänkas vara partisk kring ett beslut, eller där det finns någon särskild omständighet som ifrågasätter personens opartiskhet.

Ledamot

Medlem i beslutande organ

Lekman

Person som inte är fackman

Mandat

Uppdrag att vara representant; exempelvis ha en plats i kommunfullmäktige

Motion

Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Nämnd

Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse

Presidium

En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning

Proportionell

Avpassad; exempelvis mandat i förhållande till angivna röster

Proposition

Är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna)

Protokoll

Skriftlig sammanfattande redogörelse för vad som händer under ett sammanträde av juridisk relevans

Remiss

Ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna synpunkter

Reservation

Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sin ståndpunkt

Rösträtt

Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som har varit mantalsskriven i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal och regionval men inte i riksdagsval

Skrivelse

Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut

Styrelse

Ledning, ledningsgrupp

Suppleant

Ersättare för ordinarie ledamot

Särskilt yttrande

Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter

Tjänsteskrivelse

Bakgrund och förslag till beslut

Valkrets

Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna

Votering

Omröstning

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

Ärenden

Som ledamot i en nämnd kan du väcka ärende i nämnden