Förtroendevald i kommunfullmäktige

Här samlar vi information som berör dig som är förtroendevald i kommunfullmäktige i Bjurholms kommun.

Kommunfullmäktige sammanträder fyra gånger per år.

Inför ett sammanträde

Kallelse och dagordning

Fullmäktiges sammanträden kungörs minst en vecka före sammanträdesdagen på Bjurholms kommuns elektroniska anslagstavla.

Alla ledamöter och ersättare får kallelse och sammanträdeshandlingar elektroniskt via mejl. I kallelsen står det tid och plats för sammanträdet och vilka ärenden som ska behandlas.

Förberedelser inför sammanträdet

Som förtroendevald förväntas du förbereda dig genom att:

  1. Förbereda dig genom att läsa kallelse och sammanträdeshandlingar innan mötet.
  2. Läsa din kommunala epost.
  3. Kan du inte delta på sammanträdet så ansvarar du själv för att kalla din ersättare.

Under ett sammanträde

Tekniken i Folkets hus

När du kommer till möteslokalen sätter du dig på din plats om du är ledamot. Om du är ersättare väntar du på att få höra vilken ledamot du ska ersätta.

För att begära ordet räck upp handen.

Sammanträdet spelas in det är viktigt att du alltid går upp i talarstolen när du har begärt ordet.

Under sammanträdet

Sammanträdet börjar med att ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. Därefter förrättas ett upprop och om någon ledamot är frånvarande meddelas vilken ersättare som ska tjänstgöra i stället.

Det väljs två ledamöter som tillsammans med ordföranden justerar protokollet.

Ordföranden leder sammanträdet och och ansvarar för:

  • Talarordning
  • Kontrollera att yrkanden är rätt uppfattade
  • Ställer proposition på yrkandena
  • Lägger fram propositionsordning vid votering
  • Kungör resultatet vid votering
  • Meddelar vad fullmäktige har beslutat

Yrkanden

När du yttrar dig i ett ärende kan du lämna ett yrkande. Du kan yrka bifall, avslag, ändring, tillägg, bordläggning, återremiss, remiss eller ajournering.

Ordlista - politiska ord och uttryck

Efter ett sammanträde

Tidpunkt för justering av protokollet bestäms i samband med sammanträdet. När protokollet är justerat anslås det på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet i sin helhet finns att läsa på kommunens webbplats.

Protokollet är anslaget i tre veckor och under den tiden är det möjligt att överklaga besluten som fattats på sammanträdet.