Förtroendevald i nämnd

Här samlar vi information som berör dig som är förtroendevald i kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Inför ett sammanträde

Kallelse och dagordning

Nämndsordförande ansvarar tillsammans med sekreterare för att kallelse och sammanträdeshandlingar publiceras i Stratsys Meetings och sänds till ledamöterna senast fem dagar innan sammanträdet. Kortare tid kan medges om det finns särskilda skäl.

Alla ledamöter och ersättare får kallelse och sammanträdeshandlingar elektroniskt via mejl. I kallelsen står det tid och plats för sammanträdet och vilka ärenden som ska behandlas.

Förberedelser inför sammanträdet

Som förtroendevald förväntas du förebereda dig genom att:

  1. Förbereda dig genom att läsa kallelse och sammanträdeshandlingar innan mötet
  2. Läsa din kommunala e-post
  3. Meddela snarast din ersättare om du inte kan delta på sammanträdet

Under ett sammanträde

Nämndsordförande leder sammanträdet och avgör vilka ärenden som ska föredras samt hur lång tid det får ta.

Förtroendevalda och tjänstepersoner ska anmäla eventuellt jäv innan ärendet behandlas.

Ordförande ansvarar för:

  • Talarordning
  • Kontrollerar att yrkanden är rätt uppfattade
  • Ställer proposition på yrkandena
  • Lägger fram propositionsordning vid votering
  • Ställer frågan om nämnden är redo att gå till beslut och avslutar debatten

Endast ordinarie ledamot eller tjänstgörande ersättare kan lägga yrkanden.

Reservation mot ett beslut kan lämnas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i samband med att ärendet behandlas. Är motivering till reservation längre än det egna yrkandet så ska den lämnas in skriftligt.

Ett bordlagt ärende får inte ändras eller kompletteras utan ska tas upp i nästa sammanträde i oförändrat skick. Ett återremitterat ärende ska förändras på något sätt.

Sammanträdet dokumenteras i nämndens protokoll.

Yrkanden

När du yttrar dig i ett ärende kan du lämna ett yrkande. Du kan yrka bifall, avslag, ändring, tillägg, bordläggning, återremiss, remiss eller ajournering.

Ordlista - politiska ord och uttryck

Protokoll

Ordförande och en utsedd ledamot justerar protokollet. Tidpunkt och plats för justering bestäms i samband med sammanträdet och ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet.

Protokollet är anslaget i tre veckor och under den tiden är det möjligt att överklaga besluten som fattades på sammanträdet.