Information om nämnder

Här kan du läsa om Bjurholms kommuns nämnder och ta del av styrande dokument och lagar som är särskilt viktiga för respektive nämnd.

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämnesområden, till exempel för skola, äldreomsorg och byggande.

Ordning för inkallande av ersättare i nämnder


Ordning för inkallande av ersättare

Parti

Ordning för ersättare

M

M, KD, SD, C, S

KD

KD, M, SD, C, S

SD

SD, M, KD, C, S

C

C, M, KD, SD, S

S

S, C, KD, M, SD

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av ekonomin och verksamheten för hela kommunen, det vill säga alla nämnder. Styrelsen ska verka för samordning mellan kommunens nämnder för att användandet av kommunens resurser ska bli så effektivt som möjligt.

Kommunstyrelsen ska följa utvecklingen inom all verksamhet i kommunen och särskilt uppmärksamma och skapa förutsättningar för utveckling inom:

 • den kommunala demokratin inklusive invånar-, medlems- och brukarinflytande
 • hållbar samhällsutveckling och en hållbar tillväxt
 • styrprinciper och regelsystem på övergripande nivå
 • övergripande organisations- och verksamhetsutveckling.

Nämndsordförande: Christina Lidström (M)

Lagstiftning:

Dokument:

Kultur- och utbildningsnämnden

För- och grundskolenämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

I nämndens uppgifter ingår även:

 • kultur- och biblioteksverksamhet
 • elevhälsan i kommunal grundskola Bjurholms kommun
 • tillsyn och tillsynsansvar för enskild fristående förskola och fritidshem
 • fritidsgårdsverksamhet
 • studie- och yrkesvägledning
 • svenska för invandrare
 • simhall

Nämndsordförande: Bengt Sundling (M)

Lagstiftning:

Dokument:

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens obligatoriska uppgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Nämnden har också ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska utföras inom dels plan- och byggnadsväsendet och dels inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

Fysisk planering och byggnadsväsen:

 • Fysisk planering (detaljplaner m.m.)
 • Lantmäteri och kartarbete
 • Lov och tillsyn (bygglov, rivningslov, marklov m.m.)

Miljö och hälsoskydd:

 • Hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Miljöskydd
 • Naturvård och miljöövervakning

Särskilda samhällsinsatser:

 • Alkohol, tobak och lotteri (tillståndshantering, tillsyn m.m.)
 • Trafiknämnd

Nämndsordförande: Ronny Jonsson (M)

Lagstiftning:

Dokument:

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt främst socialtjänstlagen (SoL). Ansvaret omfattar äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och individ- och familjeomsorg.

Socialnämnden ansvarar för utredningar, bedömningar och beslut som rör enskilda individers rättigheter och skyldigheter inom det sociala området.

Socialnämnden ansvarar för socialkontorets verksamheter:

 • Stöd och service för personer med funktionsnedsättning
 • Individ- och familjeomsorgen
 • Vård och omsorg
 • Bostadsanpassning

Lagstiftning:

Dokument:

Valnämnden

Valnämnden fungerar som en lokal valmyndighet och ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar.

 • Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och bereder ärenden om kommunfullmäktiges förslag till ändringar i valdistriktsindelningen och valkretsar.
 • Nämnden utser och utbildar röstmottagare samt ansvarar för att det finns röstnings- och vallokaler.
 • Nämnden har ansvaret för förtidsröstningen inom kommunen, för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen och på onsdagen samt vid behov på torsdagen i veckan efter valdagen.

Valkansliet är utförare (tillhör verksamheten tillväxt och utveckling).

Nämndsordförande: Ann-Christin Backlund (M)

Lagstiftning:

Dokument: