Socialnämnd och arbetsutskott och arbetsutskott

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg.

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott hanterar de ärenden socialnämnden har delegerat. Utskottet består av socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och ledamot.

Socialnämndens ansvarsområden

Bostadsanpassning
Färdtjänst/Riksfärdtjänst
Hemsjukvård
Myndighetsbeslut och öppenvård
Korttidsboende
Kommunal hälso- och sjukvård i särskilda boenden
Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Ordinärt boende (Hemtjänst)
Personuppgiftsansvar enl dataskydds-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Särskilt boende (SÄBO)