Valnämnd

Valnämnden är ansvarig för frågor som rör allmänna val, till exempel val till kommunfullmäktige, Riksdag, landstingsfullmäktige och EU-parlamentet. Valnämnden i Bjurholms kommun består av fem ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar.

Vallagen bestämmer det mesta om hur arbetet vid allmänna val ska gå till för att det ska göras på samma sätt i hela Sverige. I Sverige finns även Valmyndigheten som hanterar mycket av det praktiska valarbetet.

Varje kommun ansvarar sedan för att genomföra valet inom sin kommun. Valnämnden bestämmer då hur valet ska gå till i den egna kommunen, bland annat vilka vallokaler som ska användas, i vilken omfattning förtidsröstning ska ske och ersättning för de som arbetar som valförrättare. För att ett val ska kunna genomföras behövs det frivilliga som hjälper till att ta emot röster under förtidsrösningen och på valdagen, valnämnden beslutar om vilka dessa personer ska vara.

Valnämnden ansvarar för alla röster under valperioden. Valnämnden i Bjurholms kommun sorterar förtidsröster, lämnar röster till Länsstyrelsen och räknar röster på den så kallade onsdagsräkningen (alla röster som inte räknats i vallokalen på valnatten).

Valnämnden har till sin hjälp ett valkansli som består av tjänstepersoner specialiserade på valfrågor. Detta kansli jobbar med valfrågor under valperioden och har under övrig tid andra arbetsuppgifter.

Valnämnden sammanträder främst i samband med allmänna val men kan även sammanträda på andra tider, till exempel inför folkomröstningar.