Civilt försvar

Civilt försvar handlar om skydd av befolkningen, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten. Ansvariga aktörer är statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap företräder det civila försvaret på central nivå.

Det civila försvaret är en del av totalförsvaret

Totalförsvar består militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap. Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap.

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits

Den totalförsvarsplanering som nu dras igång bland civila aktörer har två perspektiv: dels att med krisberedskapen som grund arbeta för att samhället blir mer motståndskraftigt även mot väpnat angrepp, dels att säkerställa att det militära försvaret kan få stöd av det övriga samhället för att säkerställa sin operativa förmåga vid höjd beredskap och ytterst vid krig.
Största delen av den planering som pågår sker på nationell och regional nivå, men kommer successivt att börja arbetas med på lokal nivå under de närmsta åren.

Den 10 juni 2016 lämnade Försvarsmakten och MSB sin uppdragsredovisning till regeringen om en sammanhängande planering för att utveckla och stärka totalförsvaret. Med målbilden år 2020 föreslås en inriktning och aktiviteter för hur förmågan ska öka inför och under höjd beredskap.