Rutiner vid hygges- och naturvårdsbränning

Den som avser att utföra hygges- eller naturvårdsbränning ska anmäla detta skriftligt till Bjurholms kommun, räddningstjänsten, senast 30 dagar före planerad bränning.

Du kan ladda ned blanketten Länk till annan webbplats. som PDF eller kontakta räddningstjänsten för utskriven blankett.

Förhandsanmälan till Bjurholms kommun

Anmälan ska innehålla uppgifter om plats för bränning, koordinat, skogsägare, insatsplan, bränningsledare, kontaktpersoner med adresser och telefonnummer, tidsangivelser samt resurslista på personal och materiel.
Anmälan gäller i två år och därefter måste ny ansökan göras om bränning inte är genomförd.

Lägesangivelse på karta och insatsplan

Anmälan ska åtföljas av topografisk karta i skala 1:50 000 eller 1:100 000 med lägesangivning i rikets nät RT 90 (X – Y). Hantering av anmälan kräver att lägesangivningen är korrekt.

Bränningsledaren ska upprätta och bifoga en insatsplan för den aktuella bränningen. Planen, med karta 1:20 000, ska visa bränningsområdet, vägar, vändplatser, vattentag, sjöar, kraftledningar, begränsningslinjer i terrängen samt bränningsledarens organisation och resurser för bränning och efterbevakning mm.

Bekräftelse på anmälan

Bjurholms kommun bekräftar skriftligt mottagandet av bränningsanmälan och anger anmälningsnummer. Anmälningsnummer består av kommun, år och löpnummer.

Anmälan är avgiftsbelagd och följer kommunens gällande taxa. Anmälan som inte är komplett handlägges inte.

Besiktning

Räddningschefen granskar insatsplanen och arrangemanget och kan även begära besiktning av brännplatsen.

Granskning och besiktning är avgiftsbelagd enligt timtaxa för personal.

Definitiv anmälan

Vid eldningsförbud ges ett generellt undantag från eldningsförbudet för hygges- eller naturvårdsbränning.

Bränning sker på markägarens ansvar.

Brännaren ska till räddningschef i beredskap (RCB) göra definitiv anmälan, dagen innan bränning ska äga rum, genom att skicka SMS till nedanstående angivna nummer. Jourhavande RCB kommer då att meddela ansvarig bränningsledare om vilket nummer som ska användas för att nå RCB.

SMS till följande telefonnummer: 070-378 88 38.

I samband med tändning ska brännaren kontakta tjänstgörande RCB. Räddningstjänsten informerar berörda brandstationer och SOS Alarm.

Efter bränning

När bränningen är avslutad och ”släckt” ska brännaren meddela detta genom att skicka SMS på ovanstående angivna telefonnummer.

Uppgift ska lämnas om vem som är ansvarig för efterbevakning. Ytterligare en anmälan ska ske när bränningen är ”helt kall” och ingen ytterligare bevakning behövs genom att skicka SMS till följande telefonnummer: 070-378 88 38..


Ansvar

Det åligger skogsägare och bränningsledare att tillse att bränningen inte förorsakar skogsbrand. Detta ansvar gäller även om kommunens räddningstjänst har besiktigat platsen.

Bränning utan anmälan vid eldningsförbud föranleder polisanmälan.

Skogsbrandbevakning med flyg

Under sommaren sker skogsbrandbevakning med flyg. Trots detta gäller att skogsägaren har ett egenansvar att bevaka sin skogsegendom.