Ras och skred

Risker för ras, skred och erosion finns speciellt i släntområden där erosionskänsligt jordmaterial och risk för höga grundvattennivåer finns. Men även mänskliga ingrepp i naturen kan leda till eller utlösa ras och skred.

Landskapet förändras ständigt, inte minst vid branter utmed älvarna Öreälv och Lögdeälv. Naturliga erosionsprocesser gör så att vattendragen gräver sig allt djupare ner i jorden och att slänter mot vattendragen blir högre och instabilare. Ett ras eller skred inträffar när påfrestningen blir för stor. Även klimatförändringen leder till ökad risk. Klimatförändringen leder till ökad nederbörd och kortare period med tjäle, vilket leder till ökad risk för skred i mark som är mättad med vatten. Det är vanligt med skred och ras i samband med snösmältning och tjällossning och under perioder med mycket regn.

Kända riskområden med otillfredsställande stabilitet är längst med älvarna i kommunen samt ett område i Agnäs. Inom dessa och andra markområden med risk för ras och skred finns anledning att noga utreda stabilitetsförhållandena innan byggande och andra åtgärder vidtas som innebär ökad belastning på marken eller höjd grundvattennivå.