Totalförsvar och civilt försvar

Civilt försvar handlar om skydd av befolkningen, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten. Ansvariga aktörer är statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap företräder det civila försvaret på central nivå.

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras.

Om Sverige är i krig råder högsta beredskap. Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap.

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits

Den totalförsvarsplanering som nu dras igång bland civila aktörer har två perspektiv: dels att med krisberedskapen som grund arbeta för att samhället blir mer motståndskraftigt även mot väpnat angrepp, dels att säkerställa att det militära försvaret kan få stöd av det övriga samhället för att säkerställa sin operativa förmåga vid höjd beredskap och ytterst vid krig.

Största delen av den planering som pågår sker på nationell och regional nivå, men kommer successivt att börja arbetas med på lokal nivå under de närmsta åren.

Den 10 juni 2016 lämnade Försvarsmakten och MSB sin uppdragsredovisning till regeringen om en sammanhängande planering för att utveckla och stärka totalförsvaret. Med målbilden år 2020 föreslås en inriktning och aktiviteter för hur förmågan ska öka inför och under höjd beredskap.

Vad ska vi försvara?

Det är inte bara svensk mark och vatten som ska försvaras, utan även våra grundläggande fri- och rättigheter såsom:

 • Alla människors lika värde
 • Enskilda människans frihet och värdighet
 • Rätten till arbete, bostad och utbildning
 • Social omsorg och trygghet
 • Demokrati med fria val och åsiktsfrihet
 • Värna den enskildes privatliv och familjeliv
 • Hållbar utveckling
 • Delaktighet och jämlikhet för alla människor
 • Motverka diskriminering
 • Främja samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv.

Allt detta står i en av våra fyra grundlagar, Regeringsformen.

Civila försvaret

Utgångspunkten för det civila försvaret är att hålla samhällsviktiga verksamheter i gång samt stödja Försvarsmakten.

Samhällsviktig verksamhet är till exempel äldreomsorg, LSS-boende, socialtjänst, förskola, grundskola, särskola, dricksvatten och avloppsrening, elnätet, internet, banker, räddningstjänst, bensinstationer, livsmedelsbutiker m.m. Det är verksamhet som behövs för att vi bland annat ska kunna:

 • Ta hand om de som behöver stöd och hjälp.
 • Ge våra barn- och ungdomar en grundutbildning.
 • Ge personal inom samhällsviktig verksamhet samt militären möjlighet att utföra sitt arbete.
 • Köpa livsmedel.

Vad är din roll i det civila försvaret?

Din roll är synnerligen viktig för att framtida generationer ska kunna fortsätta leva utifrån Sveriges regeringsform och övriga grundlagar.

Din roll kan vara någon av följande:

 • Krigsplacerad inom Försvarsmakten, kommunen eller någon annan statlig myndighet.
  Du har då fått brev hem med instruktioner om när och var du ska infinna dig på din krigsplacering.
 • Allmän tjänsteplikt, alla som bor och är skrivna i Sverige oavsett nationalitet mellan 16 och 70 år ska gå till sin arbetsplats.
  Har man ingen arbetsplats kommer Arbetsförmedlingen att ge dig ditt uppdrag.

Vad gör kommunen?

I Bjurholms kommun pågår en planering för att komma fram till vad som ska prioriteras bort, vad som behöver omorganiseras samt vilken personal har uppdrag, legitimationer eller annan utbildning som inte är lätt att ersätta och som ska krigsplaceras.

Målsättningen är att kunna hålla samhället i gång med så lite störning som möjligt och samtidigt stötta svenska Försvarsmakten och dess samarbetspartners där det behövs.