Leader 2023 - 2027

Nu satsar vi för lokal utveckling tillsammans med dig! Med Leader kan du föra fram idéer om lokal utveckling, engagera dig och söka pengar för ett projekt i ett leaderområde. Det handlar om att utveckla platsen där du bor utifrån lokala förutsättningar. Bor du på plats med mindre än 20 000 invånare kan du vara med. Nu vill vi ha med dig i den här satsningen!

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner krokar nu arm och ansöker tillsammans med aktörer från ideell och privat sektor om att bilda ett leaderområde. Leader är en metod för lokal utveckling som används i hela Europa och som grundar sig i tanken att utveckling genomförs mest effektivt och hållbart genom dom som bor och verkar i ett område. Genom ett leaderområde kan föreningar, företag och organisationer söka pengar för att förverkliga idéer och projekt som leder till lokal utveckling i landsbygd.

Hjälp oss med en gemensam strategi

För att kunna bilda ett leaderområde så behöver aktörer från offentlig, privat och ideell sektor samlas kring en lokal utvecklingsstrategi: en leaderstrategi. Den ska vara framtagen genom breda och demokratiska processer, så att de som bor och verkar i området får chans att föra fram vad som är viktigt hos just dem. Att påverka leaderstrategins innehåll är viktigt, inte minst för att det är den som sedan bestämmer vilka slags insatser och teman som kommer att kunna sökas stöd för i ett senare skede.

Nu behöver vi DIN hjälp med att ta fram en leaderstrategi som skräddarsys för Umeåregionen och som visar på just våra behov. Hur vill du att din plats ska utvecklas? Vilka områden behöver vi fokusera på för att skapa attraktiva platser, konkurrenskraftiga verksamheter, nya företag och fler jobb på landsbygden? Vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter finns hos just oss?

Under våren och sommaren kommer kommunerna tillsammans med den ideella föreningen URnära bjuda in till dialoger och workshops för att få inspel till leaderstrategin. Strategin blir vår ansökan om att bilda leaderområde och skickas sedan in till Jordbruksverket i oktober för beslut.

Hör av dig till oss

Du kan redan nu kontakta din kommun eller föreningen URnära (info@urnara.se) för att visa intresse eller för att tipsa om andra föreningar, organisationer och företagare som borde involveras i processen. Mejla eller ring:
Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, 0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se


Information om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som går ut på att offentlig, privat och ideell sektor samverkar i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Med hjälp av EU-medel kan ett leaderområde fördela pengar till projekt som bidrar till lokal utveckling.

Söka pengar från Leader

Föreningar, organisationer och företag på landsbygden kan söka stöd för att genomföra idéer och projekt som bidrar till att leaderområdets målsättningar uppfylls. Med landsbygd menas i leader-sammanhang tätorter med mindre än 20 000 invånare. För Umeåregionens kommuner är det endast Umeå stad som inte omfattas av denna definition.

Europiska jordbruksfonden

Ett leaderområde finansieras genom den europeiska jordbruksfonden och genom statlig och offentlig medfinansiering på lokal och regional nivå, oftast genom kommuner och regioner.

Planerat leaderområde

Det tänkta leaderområdet är Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Det vill säga hela Umeåregionen minus Örnsköldsvik.

Engagera dig

Leader bygger på ett tydligt underifrån-perspektiv och tanken att det är du som bor och verkar i ett område som har bäst förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. Genom att engagera dig i leader får du inte bara möjlighet att söka pengar för investeringar och projekt, utan blir också en del av ett stort nätverk och ett partnerskap som alla jobbar för gemensamma mål.


I vårt närområde har vi flera goda exempel på leaderområden, som Leader Höga Kustenlänk till annan webbplats, Skellefteå Älvdallänk till annan webbplats, Leader Lappland 2020länk till annan webbplats och Fiskeområde Vindelälvenlänk till annan webbplats