Leader i Umeåregionen

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling i ett geografiskt område, ett så kallat leaderområde. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar där. Genom ett leaderområde kan föreningar, företag och organisationer söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Idériket Umeåregionen 2030

Umeåregionens leaderområde heter Idériket Umeåregionen 2030 och omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors Umeå (exklusive Umeå stad), Vindeln och Vännäs. Idériket Umeåregionen 2030 är ett av 40 leaderområden i Sverige som fått möjlighet att arbeta med lokal utveckling genom leadermetoden under EU-programperioden 2023-2027. Leaderområdet har tilldelats en budget på över 37 miljoner kronor från vilket föreningar, organisationer och företag kan söka pengar. Leaderområdet finansieras genom EU-pengar och genom statlig och offentlig medfinansiering på lokal nivå.

Projekten ska bidra till gemensam strategi

De projekt som beviljas pengar ska bidra till Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi, som visar vilka behov och möjligheter som finns på Umeåregionens landsbygder. Strategin, som närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor varit med och utformat under ansökningsåren 2021-2022, bygger på fyra mål och insatsområden. Dessa handlar om att göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och verksamma, att stärka inflytandet från civilsamhället och att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

De fyra insatsområdena är:

  • Hållbara och attraktiva livsmiljöer
  • Hållbar och innovativ näringslivsutveckling
  • Hållbart civilsamhälle och idéburen sektor
  • Nytänkande och hållbara landsbygder

Idériket Umeåregionens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att ta del av den lokala utvecklingsstrategin samt läsa mer om hur du går tillväga för att söka stöd.

Vad är Leader och hur fungerar det?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som går ut på att offentlig, privat och ideell sektor samverkar i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Med hjälp av EU-medel kan ett leaderområde fördela pengar till projekt som bidrar till lokal utveckling.

Hur fungerar ett leaderområde?

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.

Vilka kan söka pengar från Leader?

Föreningar, organisationer och företag på landsbygden kan söka stöd för att genomföra idéer och projekt som bidrar till att leaderområdets målsättningar uppfylls. Med landsbygd menas i leader-sammanhang tätorter med mindre än 20 000 invånare. För Umeåregionens leaderområde är det endast Umeå stad som inte omfattas.

Vart kommer pengarna ifrån?

Ett leaderområde finansieras genom den europeiska jordbruksfonden och genom statlig och offentlig med­finansiering på lokal och regional nivå, oftast genom kommuner och regioner.

Hur ser Umeåregionens leaderområde ut?

Umeåregionens leaderområde, Idériket Umeåregionen 2030, omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå (exklusive Umeå stad), Vindeln och Vännäs kommuner. Det vill säga hela Umeåregionen minus Örnsköldsvik.

Varför ska jag engagera mig?

Leader bygger på ett tydligt underifrån-perspektiv och tanken att det är du som bor och verkar lokalt som har bäst förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. Genom att engagera dig i leader får du inte bara möjlighet att söka pengar för investeringar och projekt, utan blir också en del av ett stort nätverk och ett partnerskap som alla jobbar för gemensamma mål.

Finns det fler exempel på hur ett leaderområde fungerar?

Massor! På www.leadersverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vilka leaderområden som finns nationellt.

I vår direkta närhet finns leaderområdena Leader Höga Kusten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Skellefteå Älvdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Leader Lappland 2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hör av dig till oss

Emma Bergman, verksamhetsledare, Idériket Umeåregionen 2030

Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, Bjurholms kommun

EU-logga medfinansieras av Europeiska unionen