Samverkan

Hållbar landsbygdsutveckling, liksom all hållbar utveckling, kan endast skapas tillsammans.

Alla krafter måste samlas i detta arbete: föreningar, näringsliv, boende, besökare, universitet, regionala organisationer/aktörer samt hela den kommunala organisationen.

Här kan du läsa om samarbeten som är viktiga för Bjurholms kommuns arbete med landsbygdsutveckling.

Umeåregionen

Umeåregionen består av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Umeå och Örnsköldsvik som tillsammans arbetar för att skapa en livskraftig, utvecklingsriktad och stark arbetsmarknadsregion. En stor del av Umeåregionen utgörs av landsbygder och dessa bidrar i mångt och mycket till kommunernas utveckling, attraktivtet och tillväxt. Detta sker i växelverkan med våra städer och tätorter.

Samarbetet med Umeåregionens kommuner är viktigt för Bjurholms kommuns arbete med landsbygdsutveckling och ett sätt att stärka möjligheterna för uppfyllande av kommunens målsättningar. Tillsammans kan kommunerna exempelvis samordna sig kring frågor som offentlig service, infrastruktur, besöksnäring, kultur, fritid, näringsliv och mycket mer.

Lokala utvecklingsgrupper och andra aktörer i Umeåregionens landsbygder har sedan länge ett etablerat samarbete och även detta kan kommunerna stötta upp tillsammans.

Under 2020 har Umeåregionens kommuner tillsammans arbetat fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi. Denna kan både ses som en nulägesbeskrivning av hur Umeåregionens landsbygder faktiskt ser ut och vilka värden, resurser och särdrag som finns just här. Framför allt ska strategin ses som en vägvisare framåt - en gemensam samsyn över vilka områden inom landsbygdsutveckling som kommunerna har som störst nytta av att samverka tillsammans. Landsbygds­utvecklingsstrategi Umeåregionen ersätter inte kommunernas egna planer, program eller beslut för landsbygds­utveckling.