Lona-projekt

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Lona-logo

Länsstyrelsen Västerbotten har beviljat statligt bidrag till Bjurholms kommuns för det lokala naturvårdsprojektet Upprustning av vandringsleder, fortsättning.

Projektet pågår under 2022 - 2024.

Sammanfattning
Inom Bjurholms kommun finns två vandringsleder som följer älvarna, Öre- och Lögdeälven. Öreälvens vandringsled, inom Bjurholms kommun, går mellan Örträsk och Agnäs med en längd på ca 52 km.
Lögdeälvens vildmarksleds sträcka genom Bjurholms kommun är ca 31 km. Efter båda lederna uppfördes övernattningsstugor i början på 1990-talet. Efter Öreälvsleden så finns det åtta övernattningsstugor varav sju ligger under kommunens ansvar. I samband med en inventering under våren 2021 så upptäcktes det ett renoveringsbehov på minst två av stugorna. Med hjälp av detta LONA-projekt så skulle vi vilja titta lite
närmare på alla sju stugor och genomföra de erforderliga renoveringsåtgärder som behövs.

Syfte
Att fortsätta upprätthålla vandringslederna och de faciliteter som finns efter dem för att även fortsättningsvis kunna erbjuda både boende inom kommunen och besökare dessa två viktiga stråk för rekreation och utövning av sitt fritids- och friluftslivsintresse. Båda lederna är populära bland vandrare, naturskådare, paddlare (framförallt Öreälven) och fiskare och bidrar till kommunens attraktionskraft som boende- och besökskommun. Fokus i detta projekt ska alltså ligga på stugorna. Skulle det dock komma fram vid inventeringen att det även finns behov av förbättrad skyltning, spängar/broar m.m., så skulle vi naturligtvis
även vilja lägga en del på sådana typer av åtgärder.

Kontaktperson: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, Bjurholms kommun,
telefon, mail

Balåstranna kojan

Övernattningsstugan vid Balåstranne före och efter takrenovering Foto: Therese Andersson