Serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen handlägger ansökningar rörande serveringstillstånd och utför tillsyn på de serveringsställen i kommunen som har tillstånd att sälja alkoholdrycker. Ett serveringstillstånd kan gälla antingen ett slutet sällskap eller rikta sig till allmänheten och tidsmässigt vara tillfälligt eller löpande.

Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslag med syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt vid tillämpningen av lagen är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska och/eller näringspolitiska intressen.

Ansökan

Ansökan om serveringstillstånd inlämnas till miljö- och byggnämnden i god tid innan datum för servering. Handläggningstiden varierar beroende på vilket tillstånd som ansökan rör. Beräkning av handläggningstiden påbörjas när alla handlingar som behövs för tillståndsprövningen inkommit från sökanden och efter att avgiften för ansökan har betalats. Det är den som söker serveringstillstånd som ska bevisa att kraven för ett serveringstillstånd är uppfyllda. Godkänt kunskapsprov i alkohollagen ska finnas/göras.

Prövning av ett serveringstillstånd sker enligt följande tre punkter:

  • Sökandes lämplighet
  • Serveringställets tjänlighet
  • Alkoholpolitisk prövning

Ansökan görs via E-tjänster/blanketter: Ansök om stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdryckerlänk till annan webbplats

Avgift

Prövningsavgiften ska vara betald i förskott till Bjurholms kommuns bankgiro 625-9121 och märkt V2611-A8015. Kvitto/kontoutdrag på betald avgift ska bifogas ansökan. Handläggning av ärendet påbörjas inte innan avgiften är betald. Prövningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås.

Serveringstillståndets giltighet

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i beslutet och tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen. Om en restaurang inte lever upp till de krav som ställs för att få sälja alkohol kan kommunen meddela en erinran eller varning eller i vissa situationer återkalla tillståndet.

Servering i Folkets hus Bjurholm

Har du för avsikt att hyra Folkets hus och behöver ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska en planritning över lokalen och i vilka delar servering avses bedrivas bifogas ansökan. Planritningen finns att hämta under relaterade innehåll.