Serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskydd handlägger ansökningar rörande serveringstillstånd och utför tillsyn på de serveringsställen i kommunen som har tillstånd att sälja alkoholdrycker. Ett serveringstillstånd kan gälla antingen ett slutet sällskap eller rikta sig till allmänheten och tidsmässigt vara tillfälligt eller löpande.

Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslag med syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt vid tillämpningen av lagen är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska och/eller näringspolitiska intressen.

Olika typer av serveringstillstånd

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (vanligtvis till restauranger)
 • Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap (festvåningar med olika slutna sällskap eller så kallad klubbrättighet, det vill säga servering till ett slutet sällskap)
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten (till exempel festivaler)
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (till exempel personalfester eller föreningsfester)

Ansökan görs via E-tjänster/blanketter. Länkar hittar du längst ner på sidan.

Stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd inlämnas till miljö- och byggnämnden i god tid innan datum för servering. Handläggningstiden varierar beroende på vilket tillstånd som ansökan rör. Beräkning av handläggningstiden påbörjas när alla handlingar som behövs för tillståndsprövningen inkommit från sökanden och efter att avgiften för ansökan har betalats. Det är den som söker serveringstillstånd som ska bevisa att kraven för ett serveringstillstånd är uppfyllda. Godkänt kunskapsprov i alkohollagen ska finnas/göras.

Sökande ska:

 • visa att du och övriga personer med betydande inflytande i verksamheten är lämpliga för uppgiften exempel ägare, finansiär eller restaurangchef
 • ha fyllt 20 år
 • Inte vara dömd för något brott de senaste åren
 • kunna visa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid
 • kunna redogöra för finansieringen av verksamheten
 • ha kunskap om alkohollagen
 • visa att lokalen och verksamheten är lämplig för ett serveringstillstånd. Exempel måste verksamheten kunna servera lagad/tillredd mat, ha tillräckligt med sittplatser och inte orsaka problem för omgivningen gällande ordning och nykterhet. Lokalen ska också vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Serveringstillståndet är personligt och kan inte övertas från eller överlåtas till någon annan.

Ansökan görs via E-tjänster/blanketter. Länk hittar du längst ner på sidan.

Tillfälligt tillstånd

Du som saknar serveringstillstånd kan ansöka om tillfälligt tillstånd för alkoholservering under en begränsat period. Du kan ansöka om tillfälligt tillstånd för

 • Servering till allmänheten, ett sådant tillstånd gäller för servering i max 30 dagar i följd
 • Servering till slutet sällskap, gäller för ett datum i taget

Ansökan görs via E-tjänster/blanketter. Länk hittar du längst ner på sidan.

Slutet sällskap

För att gästerna ska anses vara ett slutet sällskap gäller följande.

 • Medlemskretsen ska vara känd före det aktuella arrangemanget. Det betyder att det inte är ett slutet sällskap om man kan köpa medlemskort i entrén.
 • Det ska finnas ett gemensamt intresse/innehållsmässigt samband mellan gästerna. För att bedöma det kan Miljö- och hälsoskydd begära in föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.
 • Antalet gäster ska vara begränsat. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet är normalt inte ett slutet sällskap.

En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser (2kap 3§) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan inte vara ett slutet sällskap.

Ansökan görs via E-tjänster/blanketter. Länk hittar du längst ner på sidan.

Anmäl serveringsansvariga

När man vet vem eller vilka som ska vara serveringsansvariga, ska de anmälas till kommunen.

Anmälan görs via E-tjänster/blanketter. Länk hittar du längst ner på sidan.

Avgift

Prövningsavgiften ska vara betald i förskott till Bjurholms kommuns bankgiro 625-9121 och märkt V2611-A8015. Kvitto/kontoutdrag på betald avgift ska bifogas ansökan. Handläggning av ärendet påbörjas inte innan avgiften är betald. Prövningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås.

Serveringstillståndets giltighet

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i beslutet och tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen. Om en restaurang inte lever upp till de krav som ställs för att få sälja alkohol kan kommunen meddela en erinran eller varning eller i vissa situationer återkalla tillståndet.

Servering i Folkets hus Bjurholm

Har du för avsikt att hyra Folkets hus och behöver ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska en planritning över lokalen och i vilka delar servering avses bedrivas bifogas ansökan. Planritningen finns att hämta under relaterade innehåll.

Övrig information

Meddela förändringar

Det är viktigt att meddela alla förändringar som sker utifrån vad som angetts vid ansökan, till exempel förändringar av

 • serveringsansvariga
 • öppettider
 • ytor för servering av alkohol/ombyggnationer
 • att serveringstillståndet ska upphöra
 • ägarförhållanden
 • ändringar i styrelsen eller av operativa chefer (ändring av PBI:er)

Anmälan görs via E-tjänster/blanketter. Länk hittar du längst ner på sidan.

Kontinuerlig tillsyn

När man har fått ett stadigvarande serveringstillstånd gör kommunen att kontinuerlig tillsyn för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om servering av alkohol. För detta betalar tillståndshavaren en årlig avgift.

Lämna restaurangrapport

I början av varje år får tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd en restaurangrapport med posten. som ska fyllas i och skickas in.

 1. Registrera uppgifterna direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats. En kod efterfrågas – använd koden som finns längst upp till höger på restaurangrapporten vi skickat.
 2. Eller: fyll i restaurangrapporten vi skickat och återsänd den till Miljö- och hälsoskydd.

Restaurangrapporten ska vara inne senast 1 mars varje år. Vid påminnelse om försent inlämnad restaurangrapport tillkommer en påminnelseavgift