Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Tobak, folköl och läkemedel är inga vanliga handelsvaror. Därför ställs höga krav på den om vill sälja detta.

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn över detaljhandel med tobak, folköl och receptfria läkemedel.

Regleringen av tillsyn av alkohol och tobaksförsäjning är huvudsakligen tänkt som skyddslagstiftning för att förebygga de skadeverkningar som kan uppkomma med konsumtion av alkohol och tobak.

I den förebyggande tillsynen ingår information till näringsidkare i form av informativa insatser kring lagstiftningen.

Folköl och tobak

I Bjurholms kommun utförs tillsyn enligt tobakslagen av miljö- och hälsoskydd tillsammans med polisen.

Den som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Ansökan: E-tjänster/blanketter: Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror Länk till annan webbplats.

Egenkontrollprogram

Du som säljer tobaksvaror är skyldig att utöva särskild kontroll över försäljningen. Detta kallas egenkontroll. Egenkontrollen innebär att du som näringsidkare tar fram ett program där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa tobakslagens försäljningsregler.

Alla butiker och andra försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Du som näringsidkare ska skicka en kopia av egenkontrollprogrammet till kommunen tillsammans med din anmälan om tobaksförsäljning. Du bör förvara orginalet av egenkontrollprogrammet på ditt försäljningsställe.

Egenkontrollprogrammet är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också hjälpa dig som är näringsidkare att säkerställa att försäljningsreglerna följs. I egenkontrollprogrammet bör du beskriva åtgärder för att förhindra problem i samband med försäljningen. Du bör diskutera och förankra rutinerna hos personalen. Det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet.

Egenkontrollprogram för folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning hittar du här.

Fråga din kommun om du behöver hjälp med egenkontrollprogrammet. Exempel finns på Statens folkhälsoinstituts webbplats.

Folköl

För försäljning och servering av öl – allmänt kallat folköl – krävs inget serveringstillstånd. Däremot måste en anmälan om folkölsförsäljning göras till kommunen. Det krävs också att livsmedelsanläggningen (butiken, restaurangen) är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen.

Om en livsmedelsbutik eller matställe bryter mot alkohollagens regler rörande ölförsäljning kan ett försäljningsförbud enligt alkohollagen meddelas.

Tillsynen av ölförsäljning sker av miljö- och hälsoskydd tillsammans med polisen.

Anmälan: E-tjänster/blanketter: Anmäl försäljning och servering av folköl Länk till annan webbplats.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Från och med den 1 juli 2017 gäller ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Så här säger den nya lagstiftningen

Riksdagen har beslutat om en ny lag (425:2017) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen, liksom vilka myndigheter som ska ansvara för tillsynen kring försäljningen av dessa produkter.

Den nya lagen berör såväl den som vill sälja elektroniska cigaretter till konsumenter, den som är tillverkare eller importör av dessa produkter och myndigheter och kommuner som får ett tillsynsansvar. När du vill börja sälja elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Ett egenkontrollprogram ska bifogas anmälan.

Anmälan försäljning tobaksvaror. Länk till annan webbplats.

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till miljö- och hälsoskydd när du anmäler att du vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Receptfria läkemedel

Kommunen har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Anmälan

Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den näringsidkare som avser bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel först anmäla handeln till Läkemedelsverket.

Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel Länk till annan webbplats.

Enligt förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel ska Läkemedelsverket underrätta de kommuner där detaljhandeln bedrivs om inkomna anmälningar. Läkemedelsverket skickar en gång i månaden ut en lista över anmälda försäljningsställen till alla kommuner.

Årsavgift

Den som har anmält handel med vissa receptfria läkemedel ska, enligt regeringens förordning, betala en årsavgift om 1 600 kr till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment. Dessutom har kommunerna enligt lagen rätt att ta ut en avgift för sin kontroll. Det beloppet fastställs av varje kommun.

Regelverk och kontroll

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen uppfylla ett antal krav. Läkemedelsverket har ytterligare beskrivit kraven på sådan detaljhandel i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta gäller bl.a. anmälan, egenkontrollprogram och exponering av läkemedlen. Till föreskrifterna finns en vägledning för verksamhetsutövarna och en vägledning för kommunerna. En vägledning är inte rättsligt bindande, utan innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket.

I Bjurholms kommun är det miljö- och hälsoskydd som utför kontrollen. Kommunen ska rapportera funna brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel inryms i begreppet vissa receptfria läkemedel.

Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Rökning ökar till exempel risken för lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. I Sverige är det förbjudet att röka på förskolor, skolor, sjukhus, restauranger och i andra lokaler som är öppna för allmänheten.

Vad säger lagen om rökning

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen.

Rökförbud i skolor och fritidshem

Det är förbjudet att röka i lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet, samt på skolgårdar och på motsvarande områden vid förskolor och fritidshem. Rökrutor får inte finnas.

Rökfritt på krogen

Alla restauranger och andra serveringsställen ska vara rökfria, utom när servering sker utomhus. Vad som ska tolkas som "utomhus" beskrivs inte i detalj i lagen, utan får avgöras från fall till fall.

Det går att inrätta speciella rökrum, men man får inte ta med vare sig mat eller dryck in i rökrummet.

Lokaler för hälso- och sjukvård

Rökförbud gäller i alla utrymmen inom hälso-, sjuk- och tandvård som används eller passeras av patienter. Ett undantag är lokaler för samtalsterapi, där det kan finnas skäl för att tillåta rökning.

Hotell och liknande

Hotell, motell och pensionat ska kunna erbjuda rökfria rum. Rökförbud ska även gälla i vestibuler, trappor, hissar med mera. Man kan dock avsätta särskilda rum där rökning får ske.

Får man röka på banken

Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för alla, som exempelvis banklokaler, butiker, serviceinrättningar och biografer. Man får inte heller röka i inrikes kollektivtrafik, eller i väntsalar, biljetthallar och andra lokaler som är avsedda att användas av resande. Det går dock bra att inrätta särskilda rökutrymmen, både i till exempel väntsalar och på tåg.

Störs du av någon annans rökning

Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljö- och hälsoskydd.