Artikeln publicerades 12 juni 2023

Samlokalisering av hälsocentral, tandvård och äldreboende – önskvärt men svårt att genomföra

Sedan 2020 har företrädare för Bjurholms kommun och Region Västerbotten både på politisk nivå och på tjänstemannanivå diskuterat och utrett hur en samlokalisering av lokaler som används av kommunen och regionen skulle kunna genomföras.

Under 2020 togs två alternativa förslag fram för att se om det skulle vara möjligt att inrymma kommunens behov av äldreboenden i Bjuregården. Efter granskning konstaterades att det var svårt att tillgodose de krav som ställs i kommunens lokal- och funktionsprogram.

I en förnyad dialog 2022–2023 mellan Bjurholms kommun och Region Västerbotten aktualiserades frågan om en samlokalisering. Framtagna utredningsskisser har visat att en samlokalisering är möjlig men kräver ett stort mått av samutnyttjande, att förskolan lokaliseras i två plan mm. Med detta underlag som grund har Region Västerbotten beslutat att avstå en samlokalisering med hänvisning till att:

  • Tidsmässigt kan inte regionens verksamhet genomföra den verksamhetsanalys som behövs för att få ett så adekvat underlag som behövs för att få ett bra genomförande i projektet.
  • Fastighetsmässigt är inte fastigheterna så långt från varandra så att man inte kan samarbeta mellan kommunens och regionens verksamheter på ett bra sätt ändå. Vinsten för samverkan anses som små utifrån den risk som det kan innebära ifall inte förankringsprocessen hinner genomföras på ett bra sätt. Då blir de negativa effekterna större än de vinster som kan ses.
  • Kostnadsmässigt så kommer inte regionen att kunna få några större vinster när man lägger ihop försäljning och hyra då nuvarande lokaler är i bra skick för HC och TV.
  • Juridiskt är ett tecknande av hyreskontrakt upphandlingspliktigt. Eftersom det krävs en regelrätt upphandling för att regionen skall få vara med och påverka vid nybyggnation kommer bli svårt att gå vidare med befintligt projekt.

Ett nära samarbete med Region Västerbotten och kommunen kommer naturligtvis att fortsätta för att åstadkomma den bästa omsorgen och vården för Bjurholms invånare. De olika verksamheterna kommer, även om de inte finns under samma tak, att vara goda grannar!