Artikeln publicerades 5 september 2023

Dags för årets kalkning med helikopter

I dag startar årets kalkning med helikopter i Bjurholms kommuns vatten. Arbetet kommer att pågå ca en vecka. Varje år kalkas det i kommunen med helikopter, båt och kalkdoserare för att motverka försurning. Båtkalkningen genomfördes under augusti.

Kalkning med Helikopter - Scandair Helicopter AB

Kalkning med helikopter bild från: Scandair Helicopter AB

Försurning

Med försurning menas att pH-värdet permanent eller periodvis är lägre än vad det skulle vara utan mänsklig påverkan. Försurningsproblemet i Västerbottens län är i första hand en effekt av försurande svavelnedfall. Även nedfall av kväve samt skogsavverkning kan bidra till försurning.

Minskat nedfall men gammalt nedfall fortsätter att försura

Försurningen i vattnet beror på urlakning av svavel- och kväve som ligger lagrat i marken. Trots att nedfallet har minskat kvarstår försurningsproblem eftersom gammalt nedfall fortsätter att lakas ur marken.

Kalkning för att bevara naturligt växt- och djurliv

Målsättningen med kalkningen är att höja PH-värdet (lågt pH=surt), minska halten oorganiskt aluminium och att bevara eller återskapa det naturliga växt- och djurlivet i försurade sjöar och vattendrag. Kalkningen finansieras huvudsakligen via statsbidrag som söks från Länsstyrelsen.

För att följa effekterna insamlas årligen hundratals vattenprover i kommunen. Dessutom undersöks bottendjur och fisk.

I Bjurholm kalkas våtmarker, sjöar och vattendrag i avrinningsområden till:

  • Armsjöbäcken
  • Bjurvattsbäcken
  • Blåbergsjöbäcken
  • Forstjärnbäcken
  • Gravabäcken
  • Holmsjöbäcken
  • Karlsbäcken
  • Kälkvattsbäcken
  • Mjösjöån
  • Samt sjöarna Stor-Tällvattnet, Inner-Bjännsjön och sjöar i vattensystemet Övre Leduån.