Artikeln publicerades 8 februari 2024

Kommunstyrelsens besparingar under 2024

Kommunstyrelsens budget för år 2024 håller inte och besparingsåtgärder krävs för budget i balans. En översyn av kommunstyrelsen verksamheter har genomförts och olika åtgärder ger en besparingseffekt på 1 206 tkr för 2024.

Svenska sedlar.

Många av besparingarna är tillfälliga lösningar där man pausar eller minskar verksamhet och kvalité under år 2024. Vissa har permanent effekt och kommer således påverka även kommande budgetår.

PR-stipendium

Varje år lämnar kommunfullmäktige ett PR-stipendium till någon som har lyckats uppmärksamma Bjurholms kommun inom länet såväl i hela landet. Totalt budgeteras en kostnad för detta på 10 tkr.

Besparing: Hålla inne med utdelning av PR-stipendium 2024 ger en besparing på 10 000 kr.

Riskanalys

Inga risker har identifierats med anledning av denna åtgärd.

Fika politiska sammanträden

Under sammanträden som kommunen genomför beställs oftast fika som bekostas av respektive politisk verksamhet/nämnd.

Besparing: Ingen beställning av fika under 2024 till kommunens sammanträden ger en besparing på 11 000 kronor.

Riskanalys

Inga risker har identifierats med anledning av denna åtgärd.

Försäljning Johannesgården

Till budget 2024 har driftskostnaden för Johannesgården beräknats till en kostnad på 110 tkr på helår. Beslut om en försäljning av fastigheten är tagen och fastigheten ligger ute till försäljning sedan en tid tillbaka.

Besparing: Budgetera med halva driftskostnaden för Johannesgården i syfte att avyttra lokalerna innan halvårsskiftet ger en besparing på 50 000 kronor.

Riskanalys

Den risk vi kan se är att en försäljning inte genomförs. Det innebär då underskott i verksamheten. Dessutom behöver en reglering av fastighetstypkod genomföras innan en försäljning. Denna process har startats och avvaktar för tillfället Skatteverkets beslut. Typkodsförändring behöver göras bland annat för att extern köpare ska ha möjlighet att finansiera via bank.

Julgåva personal

Varje år lämnar arbetsgivaren genom kommunstyrelsen en julgåva till personalen. De senaste åren har detta skett genom ett presentkort på 200 kr till var och en. Totalt budgeteras en kostnad för detta på 70 tkr.

Besparing: Hålla inne på julgåva till personalen under 2024 ger en besparing på 70 000 kronor.

Riskanalys

Personalen känner sig bortprioriterade och känner inte att arbetsgivaren uppskattar det arbete som görs varje år. Detta då anledningen tidigare år är att arbetsgivaren har visat en uppskattning med denna julgåva.

Pausa hemsändningsbidrag för dagligvaror

Hemsändningsbidrag som butikerna ansöker om för att köra ut dagligvaror till medborgare som uppfyller vissa krav. Dagligvarubutiker som erbjuder hemsändning söker ett hemsändningsbidrag från kommunen. Kommunen kan i sin tur återsöka hälften av det givna bidraget från Region Västerbotten, i den utsträckning det finns medel. Kommunen har fastställda riktlinjer för vilka hushåll som har rätt till hemsändning. I budgeten finns 100 tkr vilket i sin tur växlas upp till att bli 200 tkr med bidraget från Region Västerbotten.

Besparing: Pausa hemsändningsbidraget under 2024 ger en besparing på 100 000 kronor.

Riskanalys

En dialog har genomförts med dagligvaruhandel som idag erbjuder denna tjänst till hushållen. De hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjlighet att ta sig till butiken kommer påverkas om butikerna inte erbjuder denna möjlighet.

Främst kan det drabba äldre och andra som av olika anledningar har svårigheter att göra inköp på egen hand. Detta kan innebära i sin tur att den kommunala hemtjänsten kan påverkas om de behöver vara till hjälp för att genomföra inköp av dagligvaror.

Om hemtjänsten ska ombesörja denna tjänst krävs det särskilda skäl samt biståndsbeslut till skillnad mot idag då det är fastställda riktlinjer för hemsändningsbidrag som är generösare i sin bedömning.

Minska på marknadsföring

Besparing: Dra in på reklam och annonser som är kopplade till kommunens marknadsföring och turism verksamhet under 2024 ger en besparing på 25 000 kronor.

Riskanalys

Inga direkta risker som påverkar extern verksamhet har identifierats med anledning av denna åtgärd. Det är kommunens egna marknadsföring som drabbas främst.

Minska på bidrag och underhåll parker och badplatser

Kommunen har ansvarat för två av badplatser som ligger inom kommunens gränser som då klassats som offentliga. Kommunen har genomfört tillsyn, dykning, restaurering och upp- och nedtag av bryggor till dessa platser.

Kommunen har till Angsjöns camping lämnat bidrag för viss skötsel och tillsyn. Till badplatsen i Lillarmsjö finns inget bidrag för tillfället. I samma verksamhet finns även ansvar för parkskötsel främst i centrala Bjurholm, vilket innebär klippning och rensning av rabatter, inköp av blommor med mera.

Besparing: Kommunen har inte ett obligatoriskt ansvar att tillgodose offentliga badplatser. Att inte längre ansvara för de två badplatserna samt att skötsel av parker med lägre kvalité samt pausa inköp av blommor under sommaren 2024 kan leda till en besparing runt 100 000 kronor.

Riskanalys

Kommunen skulle med anledning av föreslagen åtgärd inte genomföra kontroll av badplatserna i Angsjön och Lillarmsjö längre, vilket skulle öka risken att underhåll försämras och skaderisker ökas.

Dessa badplatser skulle kunna skötas på samma sätt som övriga badplatser som finns inom kommunens gränser, där vissa byaföreningar tillhandahåller skötsel och tillsyn på ideell basis. Dialog har skett med Angsjöns camping om avslutande av avtalet och ett eventuellt övertagande av bryggorna har diskuterats.

Risken med ökad nedskräpning togs upp. Avseende parkskötseln och inga inköp av blommor kan leda till ett missnöje bland allmänheten och allmän trivsel i centrala Bjurholm. Samtidigt finns alternativ med att skapa blomsteräng på vissa ytor vilket skulle ge mindre skötsel.

Föreningsstöd - Avgiftsfria lovaktiviteter

Besparing: Inte genomföra avgiftsfria lovaktiviteter under 2024 ger en besparing på 30 000 kronor.

Riskanalys

Tanken med detta föreningsstöd har varit att våra barn och ungdomar kan genomföra avgiftsfria aktiviteter under skolloven.

Vi ser dock inga större risker med detta eftersom kommunen inte erbjudit denna form av stöd tidigare. Tanken var att införa detta under 2024.

Föreningsstöd - Skoterklubben

Enligt ett avtal med skoterklubben har föreningen möjlighet till ett bidrag för att upprätthålla skoterledssystem i hela kommunen. För detta lämnar kommunen ett bidrag på 50 tkr.

Besparing: Pausa bidraget till skoterklubben för underhåll av skoterleder under 2024 ger en besparing på 50 000 kronor.

Riskanalys

Dialog med skoterklubben har genomförts och de trycker på att de bidrar till att kommunen lever och skapar ökad attraktion för alla besökare. Lederna är inte bara öppna för medlemmar utan är till för alla.

Bidraget för 2024 gäller säsongen 2023/2024 där det redan har sladdats stor del av säsongen, det blir svårt att få ihop föreningens ekonomi om bidraget försvinner för 2024. Föreningen får svårt att klara av att genomföra underhållet av skoterlederna. Minskad kvalitet på lederna och fokusering på de leder som används mest.

Risken att detta sprids till besökare som brukar komma och använda lederna. Det blir ringar på vattnet och ryktet kan försämras snabbt och hålla i sig. Finns oro att detta bidrag försvinner även för år 2025 och på lång sikt.

Om ledsystemet är tvunget att stänga ner så kommer buskörningen öka i skog och mark, det kommer medföra att de markägare som föreningen har avtal med kan komma att säga upp dessa. Samt att det kan komma medföra kostnader för exempelvis förstörd ungskog samt planteringar. Kan även komma att påverka näringslivet som får ökade besök med anledning av attraktiva skoterleder.

Fritidsanläggningar

Kommunen tillhandahåller fritidsanläggningar i centrala Bjurholm. Vintertid är det skidspår/elljusspår, pulkbacke och isbana. Under sommartid har kommunen underhåll på elljusspår, fotbollsplan vid Bjurevi samt konstgräsplan.

Besparing: Se över underhåll och kvalité på både sommarunderhåll och vinterunderhåll. Få ner de stora kostnaderna som avser vintertid med pistning av skidspår och pulkbacke, främst avseende bränslekostnader och rep och underhåll. Teknikspåret prioriteras och planering sker med skolan enligt gällande drift- och riktlinjer. Vilket ger en besparing på 100 000 kronor.

Riskanalys

Detta skulle kunna leda till att kvalitén på skidspåren blir sämre med anledning av att skidspår och pulkbacke kommer pistas vid färre tillfällen. Under sommaren kan det påverka fotbollsplanen vid Bjurevi som klipps vid färre tillfällen. Detta kan påverka barn och unga som nyttjar anläggningarna.

Ferieuppdrag

Kommunen tillhandahåller ferieuppdrag till kommunens alla ungdomar under sommarledigheten. Kommunen erbjuder detta till alla ungdomar som vill arbeta.

Besparing: Dra ner på antalet platser och sätt en gräns på antal som erbjuds i kommunal regi ger en besparing på 30 000 kronor.

Riskanalys

Ungdomar får söka sig till andra arbetsgivare för att sommarjobba om man inte får möjlighet att jobba hos kommunen. Det medför att det blir svårare att få ungdomar i arbete under sommarledigheten om inte det finns andra aktörer som kan tillhandahålla med arbete.

Kollektivtrafik utökning linje 144 Agnäs – Nordmaling

Invänta beslut från Nordmalings kommun angående medfinansiering av
linje 144.

Ersättningsrekrytering av vakanser inom GS/lokalvård

Idag finns tre vakanta resurser inom Gemensam Service (GS) och lokalvård. Det är en resurs inom GS och två resurser inom lokalvård efter tidigare uppsägningar.

Besparing: Behålla de tre resurserna inom GS och lokalvård vakanta ger en besparing på ca 230 000 kronor.

Riskanalys

Lokalvården hinner inte genomföra alla lokalvårdsuppdrag vilket blir bristande kvalitet på de ytor som ska städas. Gemensam service (GS) hinner inte genomföra sina uppdrag och det blir bristande kvalite på uppdragen.

Kommungemensam administration

Kommunens administrativa och kommunövergripande verksamheter fördelas internt mellan samtliga verksamheter i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Besparing: En generell besparing på gemensamma stödfunktioner som ekonomi och service, personal, IT och övergripande administration ger en besparing på 400 000 kronor.

Riskanalys

Då de kommunövergripande verksamheterna står inför förändringar i systemstöd och IT struktur samt revideringar av befintliga avtal de närmaste åren kommer det vara en utmaning att lyckas hålla en budget i balans.

Resfria möten under 2024

Varje år sker en hel del resor både längre och kortare utanför kommunens gränser. Dels för utbildningar och samverkansträffar som är nödvändiga för samverkan mellan kommuner och regionen. Kommunen har en mötes och resepolicy som anger förhållningssätt till resande där resfria möten genomförs som första steg.

Besparing: Resfria möten ska råda under hela 2024 både för politiker och medarbetare. Resor utanför kommunens gränser kan ske under 2024 om de kan genomföras med kommunens administrativa elbil. Förankring om avsteg från denna grundregel ska samrådas med närmaste förvaltningschef men mötes och resepolicy ska alltid följas i första hand.

Riskanalys

Vissa möten, utbildningar och samverkansträffar kan inte genomföras och kan få påverkan på verksamhetsutövningen.

Ersättningsrekrytering av tillsvidareanställda

Besparing: Beslut om ersättningsrekrytering vid vakanser till följd av att tillsvidareanställda medarbetare avslutar sin anställning inom kommunens verksamheter ska fattas av förvaltningschef i samråd med berörd nämnds presidium under hela 2024.

Riskanalys

Det kan ta längre tid för att få ut annonser till verksamheter som har behov av att anställa. Det finns risk att ingen ersättningsrekrytering sker på grund av bristande ekonomiska förutsättningar och inte till följd av verksamhetens behov.

Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att utöka kommunstyrelsens budgetram med totalt 2 660 tkr, varav 2 300 tkr med anledning av den satsning som görs via regeringens budgetproposition 2024 samt 360 tkr från kommunens budgeterade resultat 2024. Ärendet kommer att behandlas vid fullmäktiges kommande sammanträde.

Du kan läsa kommunstyrelsens protokoll i sin helhet under Relaterat innehåll.