Anhörigarvode

Du som behöver stöd med din personliga omvårdnad, och skulle vara berättigad till hemtjänstinsatser, kan ansöka om anhörigarvode.

Det innebär att du kan få insatserna utförda av en närstående. Anhörigarvodet är en ekonomisk ersättning till den som vårdar dig.