Hemtjänst

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att verka för att äldre personer ska få den stöd och service de behöver för att kunna bo kvar hemma. Insatserna utförs i ditt hem och ska planeras tillsammans med dig som ska få insatserna.

Vad är hemtjänst?

Hemtjänstinsatserna har som syfte att underlätta för dig som äldre eller funktionsnedsatt att kunna bo kvar i din invanda hemmiljö. Hjälpen skall vara utformad som ett komplement till dina egna förmågor.

Exempel på hemtjänstinsatser:

  • Hjälp med personlig hygien
  • Hjälp med på/avklädning
  • Städ
  • Matdistribution

Det är inte alla aktiviteter du tidigare utfört som omfattas av rätten till hemtjänst. Ibland kan behovet tillgodoses på annat sätt än genom hemtjänst, och i vissa fall finns ingen rätt till bistånd för aktiviteten. Om du har frågor om vilka insatser hemtjänsten utför kan du kontakta socialsekreterare.

Vem kan få hemtjänst?

Hemtjänst är en behovsbedömd insats. Det innebär att en socialsekreterare gör en bedömning om du har rätt till hemtjänst eller inte. Rätten till hemtjänst styrs av socialtjänstlagen. För att kunna göra en bedömning behöver socialsekreteraren utreda din situation, och tittar då exempelvis på dina förmågor och svårigheter.

Hemtjänst är en frivillig insats, vilket innebär att du själv måste samtycka till insatserna.

Vad kostar hemtjänsten?

Kommunen tar ut en avgift för hemtjänstinsatser. Vad avgiften blir beror på hur mycket insatser du har och på vilka inkomster och utgifter du har. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran.

Hur går ansökan till?

Du kan ansöka om hemtjänst muntligt eller skriftligt. Ansökan görs till socialsekreterare.

Kontaktuppgifter