Särskilt boende och korttidsboende

Kommunen har ett ansvar att inrätta särskilda boendeformer för äldre personer som är i behov av särskilt stöd.

Det finns olika typer av särskilda boenden, dels särskilt boende, som är en permanent boendelösning, och dels korttidsboende som är en tillfällig boendelösning.

Särskilt boende

Särskilt boende är ett permanent boende som du hyr genom ett hyreskontrakt. På ett särskilt boende ges vård och omsorg dygnet runt utifrån ditt individuella behov. Särskilt boende kan bli aktuellt först när ditt omsorgs- och vårdbehov inte längre kan tillgodoses i din egen bostad. Du behöver ansöka om särskilt boende eftersom det är en biståndsbedömd insats. När du har ansökt utreder en socialsekreterare dina förmågor och svårigheter, och fattar sedan beslut om du har rätt till ett särskilt boende eller inte.

Om du blir beviljad särskilt boende kommer en av våra enhetschefer att ta kontakt med dig när du erbjuds en plats på något av våra boenden.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende när ditt omsorgs- och vårdbehov under en begränsad period inte kan tillgodoses i din egen bostad. Syftet med insatsen kan till exempel vara rehabilitering eller avlastning för anhöriga. På ett korttidsboende ges vård och omsorg dygnet runt utifrån ditt individuella behov. Du behöver ansöka om korttidsboende eftersom det är en biståndsbedömd insats. När du har ansökt utreder en socialsekreterare dina förmågor och svårigheter, och fattar sedan beslut om du har rätt till korttidsboende eller inte.

Ansökan

Du kan ansöka om särskilt boende och korttidsboende muntligt eller skriftligt. Ansökan görs till socialsekreterare.

Ansök via e-tjänster/blanketter: Ansök om insats enligt socialtjänstlagen, äldreomsorg Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Ansökan till annan kommun

Enligt 2a kap 8 § Socialtjänstlagen får en person som önskar flytta till en annan kommun ansöka om insatser i den nya kommunen. Ansökan prövas då på samma villkor som om personen var bosatt i den nya kommunen. Det gäller för personer som på grund av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den nya kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver.

Våra boenden

Bjuregården

Ett särskilt boende med 30 platser fördelade på avdelningarna Blåklockan, Rödklövern och Smörblomman.

Älvgården

Ett särskilt boende med 14 boendeplatser.

Solrosen

En demensavdelning med 7 boendeplatser. Solrosen ligger i anslutning till boendet Älvgården.