Barn, unga och familjer som behöver stöd

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att främja att barn och unga får växa upp under trygga och goda förhållanden.

Sedan januari 2020 gäller även barnkonventionen som svensk lag. Det innebär att barn har många rättigheter som ska tillgodoses. Barnets vårdnadshavare är enligt Föräldrabalken de som har huvudansvaret för barnens omsorg och även rätten att besluta i många frågor som berör barnet.

Föräldrar önskar att deras barn ska få en trygg uppväxt och må bra. Ibland kan det ändå finnas oro kring hur ett barn har det och hur barnet mår. Oron kan komma från barnet själv, föräldrar eller andra personer. För det mesta finner familjen själv en lösning på problemen. Kanske kan släkt och vänner hjälpa till med råd och avlastning. Men när det inte räcker kan familjen behöva extra stöd.

Vart kan jag vända mig

Om du känner att det är svårt att räcka till som förälder eller att du är orolig för ditt barn kan du kontakta socialtjänsten.

Om du är orolig för hur ett barn har det kan du kontakta socialtjänsten via telefon eller göra en orosanmälan via e-tjänster/blanketter: Anmäl till socialtjänsten om oro för barn och ungdom som far illa Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Råd och stöd

Hos socialtjänsten kan du få rådgivning kring din situation, så kallat råd och stöd. Det innebär att en socialsekreterare kan ge dig råd och informera om vilket stöd som finns hos kommunen eller andra aktörer. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera rådgivningen.

Ansökan om stöd

Om du vill ansöka om stöd i någon form behöver socialtjänsten utreda din familjs situation. För barn som är under 15 år är det endast vårdnadshavare som kan ansöka om insatser.

Barn som är 15 år och äldre kan själva ansöka om vissa insatser oavsett föräldrarnas inställning. Utifrån det som framkommer i utredningen gör socialsekreteraren en bedömning om din familj har behov av något stöd från socialtjänsten eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Om din familj har behov av stöd planeras vilket stöd som ska ges och hur detta ska ges tillsammans med familjen.

Vad händer vid en orosanmälan

Om socialtjänsten har fått en orosanmälan görs först en förhandsbedömning. Under förhandsbedömningen får socialtjänsten endast kontakta vårdnadshavare, barnet samt den som gjort anmälan. Förhandsbedömningen mynnar ut i ett beslut att inleda utredning eller att inte inleda utredning kring barnet.

Vid en utredning får socialtjänsten ta de kontakter som är nödvändiga för att kartlägga barnets situation. Utredningen mynnar ut i en bedömning om barnet eller familjen har behov av insatser från socialtjänsten eller inte. Vilken typ av insats som kan bli aktuell beror på barnets eller familjens individuella behov. I de flesta fall är insatserna frivilliga och familjen får då ta ställning till om de vill tacka ja till insatserna. I särskilt allvarliga fall där barnets hälsa och utvecklig riskerar att skadas kan det bli aktuellt med insatser som inte är frivilliga för familjen.

Vad händer efter en orosanmälan

Inom 14 dagar ska socialtjänsten ta beslut om en utredning ska inledas eller inte. Om anmälan innehåller misstankar om att ett barn utsatts för våld eller övergrepp inleds alltid en utredning.

Som privatperson har du inte möjlighet att få information om detta beslut. Om en utredning inleds kommer socialtjänsten hämta in mer information om hur barnet har det och sedan göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten.

Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan. Om det tillkommer nya omständigheter som ökar din oro bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.