Hälsa, lärande och trygghet, HLT

Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling.

Men om måendet hindrar barnet eller ungdomen från att göra det hen brukar eller medför lidande för den enskilde eller anhöriga behöver det finnas snabb tillgång till stöd och hjälp.

Det finns annars finns risk för att måendet utvecklas till psykisk ohälsa med negativa konsekvenser för till exempel skolgång, social utveckling och livskvalité. Första linjen är de verksamheter som först möter ett barn som mår dåligt, oavsett vilka orsaker som ligger till grund för problemet.

HLT står för hälsa, lärande och trygghet. HLT- teamet samverkar tvärprofessionellt för att se helheten runt barnet och erbjuda samordnat stöd. Syftet med HLT- teamet är att arbeta förbyggande för att motverka behovet av mer omfattande insatser. I HLT- teamet i Bjurholm ingår representanter från socialtjänsten, förskola/skola samt hälsocentral.

Var kan jag vända mig?

Om du vill veta mer om HLT kan du vända dig till socialtjänsten, hälsocentralen/BVC eller barnets skola eller förskola.