Oro för barn

Privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.

Det kan handla om exempelvis barn som utsätts för våld eller försummelse. Det kan även handla om barn eller ungdomar som vistas i olämpliga miljöer eller utsätter sig själv för fara genom alkohol, droger eller på annat sätt.

Om du är osäker om du bör göra en orosanmälan kan du först ringa till socialtjänsten och rådfråga. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym vid anmälan. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger namn, e-post, telefonnummer eller andra uppgifter som kan avslöja din identitet. Det är naturligtvis bäst om du som anmälare vågar och vill uppträda med namn men det kan också finnas situationer där det är förståeligt att du inte vill uppge vem du är.

Ansökan om stöd

Om du vill ansöka om stöd i någon form behöver socialtjänsten utreda din familjs situation. För barn som är under 15 år är det endast vårdnadshavare som ansöka om insatser.

Barn som är 15 år och äldre kan själva ansöka om vissa insatser oavsett föräldrarnas inställning. Utifrån det som framkommer i utredningen gör socialsekreteraren en bedömning om din familj har behov av något stöd från socialtjänsten eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Om din familj har behov av stöd planeras vilket stöd som ska ges och hur detta ska ges tillsammans med familjen.

Vad händer vid en orosanmälan

Om socialtjänsten har fått en orosanmälan görs först en förhandsbedömning. Under förhandsbedömningen får socialtjänsten endast kontakta vårdnadshavare, barnet samt den som gjort anmälan. Förhandsbedömningen mynnar ut i ett beslut att inleda utredning eller att inte inleda utredning kring barnet.

Vid en utredning får socialtjänsten ta de kontakter som är nödvändiga för att kartlägga barnets situation. Utredningen mynnar ut i en bedömning om barnet eller familjen har behov av insatser från socialtjänsten eller inte. Vilken typ av insats som kan bli aktuell beror på barnets eller familjens individuella behov. I de flesta fall är insatserna frivilliga och familjen får då ta ställning till om de vill tacka ja till insatserna. I särskilt allvarliga fall där barnets hälsa och utvecklig riskerar att skadas kan det bli aktuellt med insatser som inte är frivilliga för familjen.

Anmälningsplikt

Enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen har följande myndigheter och yrkesverksamma skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

  1. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom
  2. Andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, kriminalvården, polismyndigheten och säkerhetspolisen
  3. Anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2
  4. De som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga, eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Hur anmäler jag?

Oro för barn kan anmälas till socialtjänsten skriftligt, muntligt eller via e-tjänster/blanketter: Anmäl till socialtjänsten om oro för barn och ungdom som far illa Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter