Dödsfall och begravning

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att man har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

Det går att ha antingen en kyrklig eller borgerlig begravning. En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

Du kan läsa mer om begravning på Svenska kyrkans webbplats. Länk till annan webbplats.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att vara huvudman för begravningsväsendet för alla oavsett tro. I varje kommun skall det finnas begravningsombud. Ombudets främsta uppgift är att företräda de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

I ombudets uppgifter ingår bland annat att:

 • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten i kommunen är organiserad. och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Kontrollera att församlingen tillhandahåller värdig lokal utan religiösa symboler lämplig för begravningsceremoni samt övriga åligganden som ingår i begravningsavgiften.
 • Ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgiften och årligen skriftligen till Kammarkollegiet godkänna eller avstyrka församlingens debitering av begravningsavgift.
 • Föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose angelägna önskemål som kommer till ombudets kännedom.
 • Känna till olika trosinriktningars speciella seder vid begravning.
 • Verka för att församlingen samråder och informerar företrädare för andra trossamfund i frågor som rör begravningsverksamheten.
 • Varje år till Länsstyrelsen avge en årsberättelse.

Mer information på Länsstyrelsen Norrbottens hemsida Länk till annan webbplats.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst. När en person har avlidit är det de anhöriga som bestämmer hur begravningen ska gå till.

En borgerlig begravning kan utformas helt efter era egna önskemål. Ni kan välja vart ni vill vara, hur det ska gå till och vem som ska hålla i ceremonin. Det kan till exempel vara en vän, en släkting eller en begravningsförrättare. Ceremonin kan till exempel innehålla minnestal, dikter, sång och musik.

En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i stort sett var som helst eftersom det inte finns några formella krav på lokalen. De praktiska arrangemangen kring en begravning sköts ofta av en begravningsbyrå. Byråns personal har stor kunskap om vilka möjligheter som finns och kan ge råd om både begravningsceremonin och själva gravsättningen. De kan även ge tips på begravningsförrättare som kan anlitas.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att vara huvudman för begravningsväsendet för alla oavsett tro. I varje kommun skall det finnas begravningsombud. Ombudets främsta uppgift är att företräda de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Dödsboanmälan och bouppteckning

När någon har avlidit ska normalt en bouppteckning göras. I vissa fall kan den ersättas av en enklare dödsboanmälan.

När ersätts bouppteckning av dödsboanmälan?

 • Om den avlidnes tillgångar bara räcker till kostnad för begravning och utgifter i samband med dödsfallet.
 • Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt.

Viktigt att tänka på

 • Du ska inte röra dödsboets tillgångar.
 • Inga räkningar ska betalas och inga pengar får röras förrän dödsboanmälan är klar.
 • Stoppa autogirobetalningar om sådana finns.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om ett dödsbo helt eller delvis saknar tillgångar kan du söka ekonomiskt bistånd till begravning hos kommunen. Det är socialtjänsten som prövar din ansökan och avgör om du har rätt till bistånd.

Vid ansökan om bistånd till begravning måste du kunna redovisa en registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan.

Rätten till bistånd för begravning och eventuella tilläggskostnader prövas i förhållande till dödsboets ekonomiska situation. Om den avlidne är ett omyndigt barn är det föräldrarnas ekonomi som prövas när ett bistånd till begravning ska utredas.

Tillgångarna i ett dödsbo ska i första hand täcka begravningskostnaderna. Vid bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd till begravning tas inte hänsyn till obetalda räkningar så som hyra, el, telefon eller liknande. Eventuella försäkringar som faller ut i samband med dödsfallet kan vara en tillgång i dödsboet.