Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet.

Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra, trots sitt funktionshinder. Lagen ger rätt till stöd och service som människor med funktionshinder kan behöva utöver vad de får genom andra lagar.

Goda levnadsvillkor

Lagen ger rätt till ett antal särskilda insatser men innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. Den enskilde ska genom de särskilda insatserna tillförsäkras ”goda levnadsvillkor”. Grundläggande principer är respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet samt helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet.

Vem kan få hjälp enligt LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag. Det är dock inte alla personer med funktionsnedsättning som har rätt till insatser enligt LSS.

De som omfattas av lagen är följande grupper, så kallade personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

9 § 1 Rådgivning och annat personligt stöd

Du har rätt att med eller utan beslut om insats vända dig till läkare, kurator, psykolog, sjukgymnast eller någon annan för att få stöd och råd om hur det är att leva med stora funktionshinder. För att få sådan experthjälp vänder du dig till hälso- och sjukvården/ habiliteringen.

9 § 2 Personlig assistans

Den som har stora och varaktiga funktionshinder och behöver hjälp med sina grundläggande behov såsom personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter god kännedom om den funktionshindrade kan ha rätt till personlig assistans. Ansökan om personlig assistans kan göras både till kommunen och till Försäkringskassan.

9 § 3 Ledsagarservice

Ledsagarservice ska underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet, ha en aktiv och stimulerande fritid eller att ta del av fritids- och kulturutbudet. Ledsagarservice är en personlig service, anpassad efter dina individuella behov.

9 § 4 Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som du kan göra aktiviteter tillsammans med, och fråga till råds i vardagliga situationer. Dina önskemål och intressen styr innehållet i träffarna. Ett viktigt mål kan vara att bryta isolering.

9 § 5 Avlösarservice i hemmet

Genom avlösarservice får den anhörige en möjlighet att lämna hemmet för egna aktiviteter, avkoppling eller tid för andra barn i familjen. Insatsen ges i hemmet och finns tillgänglig hela dygnet och samtliga veckodagar. Avlösarservice kan ges både regelbundet eller för situationer som inte kan förutses.

9 § 6 Korttidsvistelse utanför hemmet

Syftet med korttidsvistelse utanför hemmet är dels miljöombyte och rekreation för den enskilde, dels avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga. Korttidsvistelse kan anordnas i korttidshem, i en korttidsfamilj eller som lägervistelse. Insatsen kan ges både regelbundet och i akuta situationer.

9 § 7 Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar som av olika skäl inte klarar sig ensamma hemma kan få korttidstillsyn, både i anslutning till skoldagen samt under lov. Du kan få korttidstillsyn från och med den dag du fyller 13. Insatsen kan vid behov fortsätta tills du avslutat gymnasiet.

9 § 8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar med stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan ha rätt att som ett komplement till föräldrahemmet bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

9 § 9 Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service är en insats för den som har ett omfattande behov av stöd från en fast personalgrupp.

Bostad med särskild service för vuxna finns i tre former:

  1. Servicebostad – avses en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande stöd och service kan ges dygnet runt.
  2. Gruppbostad – kan vara ett bostadsalternativ för personer som har ett sådant omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.
  3. Annan särskilt anpassad bostad – avser en grundanpassad bostad utan personalstöd.

9 § 10 Daglig verksamhet

Den som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS kan ansöka om sysselsättning i daglig verksamhet. Detta omfattar personer i yrkesverksam ålder som inte står till arbetsmarknadens förfogande och som inte heller deltar i utbildning. Insatsen ska anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen.

Hur ansöker jag om insatser enligt LSS

Ansökan om insatser enligt LSS kan göras muntligt eller skriftligt. Vill du ansöka muntligt tar du kontakt med socialsekreterare.

Kontaktuppgifter