Familjerätt

Du kan vända dig till socialtjänsten om du vill få hjälp eller rådgivning inom det familjerättsliga området. Det gäller oftast frågor kring vårdnad, umgänge med barn och faderskapsfrågor och adoptioner.

Socialtjänsten gör utredningar på uppdrag av domstol i vårdnad/umgängesärenden. Socialtjänsten utför också faderskapsutredningar.

Adoptioner

Adoption är en möjlighet för barn att få en ny familj när det saknas föräldrar som kan ta hand om barnet. Barnet får efter adoptionen samma rättigheter som ett biologiskt barn. I varje steg av adoptionsprocessen är det barnets bästa som ska sättas främst.

Vem kan adoptera ett barn?

Eftersom adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet ställer samhället särskilda krav på den som vill adoptera. Socialtjänsten via socialnämnden företräder barnets intressen i adoptionsprocessen.

För att få adoptera måste du/ni ha fyllt 18 år. Den som adopterar kan vara ensamstående, sambor, gifta eller registrerad partner.

  • Du kan ansöka om att adoptera ett barn genom internationell adoption.
  • Du kan även ansöka om enskild adoption om du har en anknytning till ett land eller en nära relation till ett barn.

Internationell adoption

Internationell adoption avser när ett barn adopteras från ett annat land till Sverige. När ni bestämt er för att adoptera behöver ni göra en ansökan om medgivande hos socialnämnden. Ett av kraven för att få ett medgivande är att ni genomgått en förberedande föräldrautbildning inför adoption, och ha ett godkänt intyg för detta. Vår rekommendation är att ni genomgår utbildningen innan ansökan görs för att vara införstådd i vad adoptionsprocessen innebär. Under utbildningen får ni kunskap om adoptionsprocessen ur ert och barnets perspektiv samt vilka krav och svårigheter en adoption kan medföra.

När ni gjort ansökan till socialnämnden kommer socialsekreterare göra en utredning av era hemförhållanden, en så kallad medgivandeutredning. Medgivandeutredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Socialnämnden kan antingen ge ett medgivande eller avslå er ansökan om medgivande. Om er ansökan avslås kan beslutet överklagas hos förvaltningsdomstol.

När ni fått ett medgivande från socialnämnden behöver ni vända er till en adoptionsorganisation eller myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFOF.

Nationell adoption

Nationell adoption avser när ett barn adopteras inom Sverige. De vanligaste typerna av nationella adoptioner är närståendeadoptioner eller att familjehem adopterar ett barn som varit placerad en längre tid i hemmet. Ansökan om adoption görs till Tingrätten.

Faderskap och föräldrarskap

Enligt svensk lag har alla barn rätt att veta vilka deras biologiska föräldrar är. När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta eller lever i ett samkönat förhållande måste föräldraskapet bekräftas i en formell handling. Det är först sedan denna undertecknats, som barnets juridiska rättigheter liksom arvsrätt kan tillvaratas.

Vanligtvis får socialnämnden kännedom om alla barn till ogifta mödrar genom en underrättelse från Skattemyndigheten. Socialtjänsten kallar då föräldrarna till ett möte för att underteckna faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse.

Faderskapsbekräftelse

Om ni som föräldrar är övertygade om att barnet är ert gemensamma barn är handläggningen okomplicerad. Ni undertecknar då faderskapsbekräftelsen och har även möjlighet att i samband med detta anmäla gemensam vårdnad. Det finns även möjlighet att göra en faderskapsbekräftelse innan barnet är fött. Ni måste då själva ta kontakt med socialtjänsten.

I vissa fall kan tveksamhet uppstå om vem som är barnets far. Socialtjänsten kan då behöva göra en utökad faderskapsutredning. Det kan exempelvis innebära DNA-provtagning av barnet och föräldrarna.

Föräldraskapsbekräftelse

För samkönade par som blir föräldrar genom assisterad befruktning på klinik i Sverige eller godkänd klinik utomlands där barnet kan få information om donatorn, behöver föräldraskapet för den som inte burit barnet fastställas. Det kallas för föräldraskapsbekräftelse.
Detta gäller dig som är maka, registrerad partner eller sambo till barnets biologiska moder. Du registreras då som förälder, inte som mamma, i folkbokföringen.

Ensamstående

För ensamstående som genom assisterad befruktning på klinik i Sverige eller godkänd klinik utomlands där barnet kan få information om donatorn, föder ett barn behövs inte någon faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse göras. Socialnämnden inleder då och lägger ned en faderskapsutredning.

Digital bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Från och med den 1 januari 2022 kan digital faderskaps- och föräldraskapsbekräftelse genomföras på Skatteverkets hemsida med hjälp av e-legitimation.

Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Det går även fortsättningsvis att göra skriftligt hos Socialtjänsten efter barnets födelse om man så önskar.

Familjerådgivning

Bjurholms kommun har ingen egen familjerådgivning, utan har istället avtal med Vännäs och Umeå kommun.

Det innebär att familjer och enskilda har rätt att besöka familjerådgivningen i någon av dessa kommuner. Familjerådgivningen vänder sig huvudsakligen till par med olika svårigheter i relationen, oavsett om man vill få det bättre i sin relation, har tankar på att separera eller har separerat. Målsättningen i arbetet är att verka för konstruktiva lösningar av problem och konflikter i relationen, förhindra destruktiva skilsmässor/separationer och stödja gemensamt föräldraansvar vid separationer.

Alla som arbetar inom familjerådgivningen har absolut sekretess, vilket innebär att inga journaler förs och du kan vara anonym om du vill.

Ni ringer själva och beställer tid. Gemensamt samtal är vanligast men du kan också komma ensam.

Kontaktuppgifter

Familjerådgivning Vännäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjerådgivning Umeå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.